PUBLIKACJE

Monografie:
 1. Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej (Subjective limits of perpetration and legal responsibility - a monography of eight forms, by "Wydawnictwo Prawnicze" 1985.
 2. Zagadnienia przestępstw drogowych i przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Warszawa 1990 (monografia), Wyd. Biblioteka Palestry.
 3. Redukcja odpowiedzialności karnej. Analiza i ocena założeń Kodeksu karnego z 1997 r. na tle innych polskich kodyfikacji karnych; Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2000;
Komentarze:
 1. Przestępstwa i wykroczenia drogowe, Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991
 2. Komentarz do kodeksu drogowego (Commentary to the Road Code, - Co-authors: Z. Drexler, W. Rychter, W. Tomczyk, Warszawa 1976, p. 630).
 3. Kodeks drogowy - komentarz (The Road Code - A Commentary to. Co-authorship-fifty forms), "Wydawnictwo Prawnicze" 1988.
Inne Ksiazki:
 1. Rzeczpospolita Praworządna, Warszawa 2008 LexisNexis.
 2. CodziennikPrawny.PL – Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009 – redaktor naczelny.
Artykuły i publikacje naukowe:
 1. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych, rozdział w pracy: Prawo karne, Część szczególna. Warszawa 1969 (Penal law, a student handbook, co-author-Chapter dealing with offences against the work of state and public institutions), Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. O przekształcaniu się odpowiedzialności karnej (On Transformation of Penal Responsibility), "Państwo i Prawo" 1978, No 6, p. 22-23.
 3. Über die Wandlung der strafrechtlichen Verantwortung und die sich verringernde Rolle dieser Verantwortung im gesellschaftlichen Leben (On Transformation of Penal Responsability and Diminuisching Its Role in the Social Life (Zeitschrift für Rechtsvergleichung 1978, p. 82-193.
 4. O zbędności teorii przyczynowości w prawie karnym (On Superfluity of the Causality Theory in Penal Law), "Państwo i Prawo", 1967 No. 11 p. 780-790.
 5. Zagadnienie świadomości bezprawności a odpowiedzialność z dekretu o stanie wojennym z 12 XII 1981 r. (Problem of Consciousness of Illegality versus Responsibility from the Decree of Martial Law of Dec. 12 th., 1981 (Co-author: T. de Virion, "Państwo i Prawo", 1983 No 3, p. 96-100.
 6. Z zagadnień retroaktywności ustawy karnej na tle dekretu o stanie wojennym (On Retroactivity of Penal Code on the Background of a Decree of Martial Law) co-author: T. de Virion, "Palestra" 1983 No. 3-4 (withdrawn by censorship).
 7. Subiektywizacja odpowiedzialności karnej na przykładzie kodeksu karnego z 1932 (Subjectivization of penal responsibility according to the penal code of 1932), "Państwo i Prawo", 1985 No. 5, p. 63-72.
 8. 14. Zur Problematik der Verkűndung von Strafgesetzen in Polen (Verbotsirrtumsregelung und der Grundstaz lex retro non agit) - Aspects of Promugating Penal Law (Verbortsirrtumsregelung Vs. Lex retro non agit principle" - Jahrbuch für Ostrecht" 1986.
 9. Z zagadnień ogłoszenia ustawy karnej (klauzule promulgacyjne a zasada lex retro non agit ) Of questions of the anouncement of the penal act - the promulgatory clause and principle of lex retro non agit (co-author: T. de Virion: "Studia Prawnicze", Juridical studies of the Polish Academy of Sciences) 1984 No, 1-2, p. 265-285 (withdrawn by censorship).
 10. Co to jest chuligaństwo? (What is Hooliganism?) - "Prawo i Życie", 1966, No. 1.
 11. Problem winy i skutku. Tendencje orzecznictwa i doktryny przy przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. (Problem of Guilt and Consequence, Tendencies of Juris-Health), "Palestra" 1966 No. 6, p. 53-62.
 12. Zmęczenie a odpowiedzialność w komunikacji drogowej. (Tiredness in Responsibility in Road Transport). Co-author: Prof. J. Sawicki, "Palestra" 1966, No. 12, p. 87-98.
 13. Gloss to the Supreme Court Judgement of 6 May 1966 II KR 360/65 Referring to the Problem of Beguiling Public Property by Passive Fraud, "Państwo i Prawo", 1967 No. 7, 767-770.
 14. Glosa do orz. SN z 19 V 1975 I KR 64/76 (Gloss to the Supreme Court Judgement of 19 May 1975) "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowej" 1977 No 3.
 15. Glosa do orz. SN z 15 XI 1972 VI KZP 59/72 (Gloss to the Resolution Vote of Seven Judges of 15 November 1972 Referring to the Problem of Merging of Deliberate Bringing About Danger of Event with Unintentional Bringing About the Event Itself), "Państwo i Prawo 1978 No. 5, p. 177-180.
 16. Przestępstwa gospodarcze w nowym kodeksie (Economic Crimes in New Code) Co-author: J. Grabowski, "Palestra", 1970 No. 6, p. 43-59.
 17. Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i społecznym w nowym kodeksie karnym (Crimes Against Public and State Institutions in New Penal Code) "Palestra", 1970 No. 6, p. 43-59.
 18. Nowa próba odczytania art. 246 § 4 kodeksu karnego (New Attempt of Interpreting art. 246 § 4 of Penal Code ("Państwo i Prawo"), 1970 No. 10, p. 549-557.
 19. Czy zbrodnie można popełnić z winy mieszanej (Can a Crime Be Committed of Combined Guilt), "Państwo i Prawo" 1970 No. 12, p. 991-995.
 20. Odpowiedź na pytanie prawne dotyczące zagadnienia obiektywnych warunków karalności przy przestępstwie niedoboru w kk z 1969 (Answer to the legal question dealing with the problem of objective conditions of penality in case of a certain crime and shortage in the Penal Code of 1969) "Informacja Prawnicza", 1971, No. 9.
 21. Przestępstwa kwalifikowane przez następstwa w kodeksie karnym (Crimes Qualified by Consequences in Penal Code), "Państwo i Prawo", 1972, p. 62-69.
 22. Glosa do orz. SN z 21 VII 1971, III KR 94/71 - (Glosa to the Supreme Court Judgement of 21 July 1971 Referring to the Problem of Guilt in Offence of Deficiency) "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowej", 1972 No. 3.
 23. Przeciwko umyślności winy kombinowanej (Against Wilfulness of Combined Guilt) "Państwo i Prawo", 1974 No. 4, p. 70-81.
 24. Zasada subsydiarności i zasada specjalności w art. 246 kk (Rules of Subsidiarity and Specialization in art. 246 of Penal Code in the Book "Problems of New Penal Law", Warszawa 1973).
 25. Podstawowe problemy prawa i odpowiedzialności karnej - Sprawozdanie z seminariów w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, "Państwo i Prawo", 1985 No. 10. (Cardinal problems of law and penal responsibility - Reports from seminars in Institute of Penal Law, Warsaw University).
 26. Glosa do orz. SN z 20 IV 1967 WKRN 196/67 - (Gloss to the Supreme Court Judgement of Dolus Generalis in Offences Against Life and Health) "Państwo i Prawo" 1968 No. 7, p. 198-203.
 27. Recenzja książki W. Grudzińskiego: Przestępstwa umyślnego uszkodzenia ciała (Review of the book by W. Grudziński: "The offences of Intentional Injury of a Human Body"), "Państwo i Prawo", 1969 No. 7, p. 144-146.
 28. Glosa do orz. SN z 21 X 1975 IV KRN 4/75 (Gloss to the Supreme Court Judgement of 21 Oct, 1975, Referring to the Understanding the Safety Rules as a Sign of Traffic Offence and Their Relationship to the Conception of Traffic Rules), "Państwo i Prawo", 1979, No. 5 p. 170-173.
 29. Czy traktowanie winy kombinowanej jako umyślnej jest sprawą bezposrną? (Is Treating a Combined Quilt as Deliberate One Indisputable),"Nowe Prawo", 1979, No. 5, p. 80-86.
 30. Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za II półrocze 1977 i za rok 1978 - zasady odpowiedzialności (Review of the Supreme Court Jurisdiction in Range of Material Penal law for the Second Half of the year 1977 and for the year 1978 - Rules of Responsibility (Co-authors: G. Rejman, A. Spotowski, "Nowe Prawo", 1979 No. 6, p. 98-127.
 31. Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresie prawa karnego materialnego za II półrocze 1977 i za rok 1978 - zasady wymiaru kary (Review of the Supreme Court Jurisdiction in Range of Material Penal law for the Second Half of the year 1978 - Rules of Measure of Punishment (Co-authors: G. Rejman, A. Spotowski, "Nowe Prawo" 1979, No. 10, p. 101-121.
 32. Przestępstwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym w orzecznictwie Sądu Najwyższego (A Crime of Causing an Accident in Land Traffic in the Supreme Court Jurisdiction), "Nowe Prawo", 1979, No. 11, p. 48-55.
 33. Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za II półrocze 1977 i za rok 1978 (Review of the Supreme Court Jurisdiction in Range of Material Penal Law for the Second Half of the year 1977 and for the year 1978 - Special part (Co-authors: A. Spotowski, "Nowe Prawo", 1980 No. 1, p. 97-118.
 34. Czy karać sprawiedliwie? (If to Punish Justly?) "Za i Przeciw", 1981 No. 28.
 35. Problemy przestępstw drogowych w doktrynie i orzecznictwie Sądy Najwyższego w latach 1970-1980. (Problems of Traffic Offences in the Doctrine and Jurisdiction of the Supreme Court in 1970-1980) "Studia Prawnicze" 1982, No. 3-4, p. 31-60.
 36. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 1 III 1982 V KRN 50/82 (Gloss to the Problems of Significance Consciousness of a Vote Illegality Before Coming into force), Co-author: T. de Virion, "Państwo i Prawo", 1982 No. 9, p. 148-151.
 37. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 XII 84, VI KZP 35/85 (Gloss to the resolution by the Supreme Court of December 29, 1984 concerning the definition of beguilement), ("Informacja Prawnicza") Legal Information - ?
 38. Zagadnienie błędu co do prawa mimo znajomości zakazu (The question of error concerning law in spite of the knowledge of interdiction) "Państwo i Prawo", 1984, No. 4.
 39. Glosa do Uchwały Pełnego Składu Sądu Najwyższego z 21 IX 83 VI KZP 25/84, (Gloss to the resolution by the entire Supreme Court of September 21, 1983 concerning the element of material loss during a road accident offence), "Państwo i Prawo", 1985 No. 1.
 40. Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z 21 listopada 1986 VI KZP 35/86 dotycząca problemu wykładni art. 147 § 2 kk - Gloss to the Supreme Court Judgment of 21 November 1986, VI KZ P 35/86 referring to the Problem of art. 147 § 2 of "Informacja Prawnicza", No. 4-6/1987.
 41. Capital Punishment for or against (discussion at the office of "Odrodzenie" - No. 6/1988). "Kara śmierci - za czy przeciw" (dyskusja redakcyjna "Odrodzenie" - No. 6/1988).
 42. Przestępstwo dopuszczenia do ruchu wbrew szczególnemu obowiązkowi (art. 146 kodeksu karnego) - materiały Sympozjum na temat przestępstw i wykroczeń drogowych - Piaseczno, 21-22 XI 88. The crime of admitting to traffic contrary to particular duty (art. 146 of the Penal Code (proceedings of the Symposium on traffic crimes and offences - Piaseczno, 21-22 Sept., 1988.
 43. Pozostałości stalinizmu w prawie karnym / dyskusja redakcyjna, "Gazeta Prawnicza", Nr 5/1989. The vestiges of Stalinism in penal law / discussion at the office of "Gazeta Prawnicza", No. 5/1989.
 44. Admitting to traffic of a faulty vehicle or of a dangerous driver - in "Problemy Praworządności", 1985, No. 5 Dopuszczenie do ruchu niesprawnego pojazdu lub niebezpiecznego kierowcy - "Problemy Praworządności", No. 5 - 1989.
 45. Z zagadnień ogłoszenia ustawy karnej (Schuldtheorie a zasada lex retro non agit. The problems involved in announcing of the martial law decree of December 12 th, 1983 - "Studia Iuridica" - XIX/1991
 46. Standard "rozsądnego człowieka" w prawie karnym. The standard of the "reasonable man" in penal law. Polish version in "Studia Iuridica" XX/1991
 47. Przeciwko pośpiesznej kodyfikacji karnej, "Palestra". 1990, Nr 8-9;
 48. Krytyczna analiza głównych założeń kodeksu karnego z 1997 r. cz. I , "Edukacja Prawnicza" listopad. 1999.
 49. Krytyczna analiza głównych założeń kodeksu karnego z 1997 r. cz.II. "Edukacja Prawnicza" grudzień 1999.
 50. Dwa wielkie problemy; "Prawo i Życie " nr. 4 kwiecień 2000.
 51. Prawo karne wobec upiorów przeszłości, "Orzeł Biały" (Londyn) wrzesień 2000.
 52. Wzrastająca groźba przestępczości, "Orzeł Biały" (Londyn) październik 2000.
 53. Prawo karne wobec upiorów przeszłości i wyzwań teraźniejszości, (Prawo karne wobec przemian ustrojowych w Polsce w latach 1990-2000), "Studia Iuridica" XXXVIII/2000.
 54. Model odpowiedzialności karnej, materiały konferencji "Probacyjne środki polityki karnej" - stan i perespektywy" Popowo 20-21 pażdziernik 2000.
 55. Model odpowiedzialności karnej - Kodeks karny z 997 roku jest rozmijajacym się z rzeczywistością, doktrynalnym eksperymentem. "Gazeta Sądowa" nr.12/2000.
 56. Wstęp (współautor) do "Etyka i rządy prawa" Davida Lyons'a, Seria klasycy filozofii prawa, Wyd. ABC 2000.
 57. Wstęp (współautor) do "Autorytet prawa, Eseje o prawie i moralności", Josepha Raz'a, Seria klasyków filozofii prawa. Wyd. ABC 2000.
 58. Liberalizacja prawa karnego jako zagrożenie dla wolności. Seminarium "Wolność i bezpieczeństwo" 9 maja 200, Instytut Problemów Współczesnej Cywlizacji XVIII, Warszawa 2001
 59. Polens Strafrecht währand des politischen Wandels 1990-2000: Gespenster der Vergangenheit und Herausforderungen der Gegenwart., "Jahrbuch für Ostrecht" Band 42 (2001).
 60. Penal Law in Confrontation with the Nightmares of the Past and Challenges of the Present Day (Penal law in relation to the change in the political system in Poland between 1990 and 2000). "Managerial Law" Volume 44 Number 5, 2002.
 61. Jurydyzacja życia, "Palestra" nr. 7-8, 2002
 62. Rozpad i odbudowa kapitału społecznego. Referat na Konferencji 25 listopada 2002r. "Kapitalistyczna gopodarka rynkowa, a tzw. sprawiedliwość społeczna" Zeszyty Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zeszyt 7, styczeń 2003; przedruk - w "Bunt młodych duchem" nr.5-6/2003 oraz 11/2003
 63. Trzy powody czy tez symptomy kryzysu prawa?: w "Nadużycie prawa" Konferencja Wydziału Prawa i Administracji, 1 marca 2002, Warszawa 2003.
 64. Czy zbrodnie minionych systemów wymagają rozliczenia, czy też lepiej o nich zapomnieć? Wstęp do nr 2/2003 "Ius et Lex" (poświęconego rozliczeniu z przeszłością)
 65. (prowadzący) Dyskusja redakcyjna poświęcona rozliczeniu z przeszłością w Polsce "Ius et Lex" 2/2003.
 66. Rozliczenie z przeszłością w Polsce, "Ius et Lex" 2/2003
 67. Probacja w polskim kodeksie karnym,-referat na konferencje: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karnych, Popowo, 1-2 grudnia 2003r.
 68. Kapitał społeczny, w materiałach konferencji, "Anomia i ład w globalizującym się świecie" 16-17. 10. 2003. Uniwersytet Łódzki
 69. Probacja w polskim Kodeskie karnym, "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania" 1-2. 12. 2003. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności
 70. Three Reasons for, or Symptoms of, the Crisis in Law. "Ius et Lex" (English edition) nr (I) 1/2004.
 71. Rozpad i odbudowa kapitału społecznego (w:) "III Rzeczpospolita w trzydziestu odsłonach . Nadzieje o rozczarowania po 1989 roku" Świat Książki, Warszawa 2004
 72. Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa (w:) "Dobre państwo" red. nukowa W. Kiezun, J.Kubin. wyd Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. leona Koźmińskiego Warszawa 2004
 73. "Between security and freedom" Introduction to International Terrorism through Polish Eyes, American Behavioral Scientist vol.48. Number 6, February 2005
 74. Wstep do ksiazki T. L. Krawczyka: "Prywatne więzienia. Tak czy nie?" Wyd. "Ius et Lex" Warszawa 2005
 75. Czy sąd został znieważony, Gazeta Prawna 13 października 2005
 76. Deregulacja jako pierwszy etap reforym systemu stanowienia prawa, O naprawie Rzeczypospolitej, nr (III) 1/2005 "Ius et Lex" (poświęconego naprawie państwa) - plik w formacie *.pdf
 77. Co dalej?, O naprawie Rzeczypospolitej, nr (III) 1/2005 "Ius et Lex" (poświęconego naprawie państwa) - plik w formacie *.pdf
 78. Powrót kary sprawiedliwej, "Rzeczpospolita" 25 listopada 2005
 79. Wolność słowa a zniewaga sądu - granice dopuszczalnej krytyki, Prawo europejskie w praktyce nr 11 (16) listopad 2005
 80. Co dalej?, Monitor prawniczy nr. 24 z 2005
 81. Powrot do retrybutywizmu, Palestra nr.11-12 z 2005
 82. Monitoring to nie amnestia. Nowa era odpowiedzialnosci karnej?" Gazeta Prawna 17/19. 02-2006
 83. Powrot kary sprawiedliwej- wstep do nr (IV) 1/2006 Ius et lex
 84. 10 zasad odpowiedzialnosci karnej Ius et lex nr (IV) 1/2006
 85. Freedom of Speech and Contempt of Court: A Case Study w książce An Era of Human Rights. International Legal Essays in Honour of Jo Carby- Hall, 2006 Barmarick Publications.
 86. Co dalej?, Kopaliny podstawowe i pospolite górnictwa podstawowego nr 2/2006 (37)
 87. Nowa era w historii odpowiedzialności karnej?, wstęp do książki P. Moczydłowskiego: "Przestępca na uwięzi. Elektroniczny monitoring" Wyd. "Ius et Lex" Warszawa 2006
 88. Dziesięć zasad odpowiedzialności karnej. Rzecznik praw obywatelskich zaprasza prawników do dyskusji, "Rzeczpospolita" 25 lipca 2006
 89. Znaczenie kapitału społecznego w „Obszary ładu i anomii – Konsekwencje i kierunki polskich przemian”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 90. "Wolność słowa a zniewaga sądu. Studium przypadku" w "Hominum causa omne ius constitutum est - Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak", Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
 91. "Ekonomiczne podejscie do przestepczosci , wstep do nr (V) 1/2007 "Ius et Lex"
 92. "Dylemat praw i wolności" w "Państwo prawo polityka w przestrzeni konstytucyjnej"– materiały konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Piotr Winczorka na Uniwersytecie Warszawskim, Liber, Warszawa 2007
 93. "O Naprawie procesu stanowienia prawa", Zeszyt II Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego UAM i AE w Poznaniu – 27 czerwca 2008 r.
 94. "Losy ofiar wypadków drogowych", Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: słowo wstępne RPO - 1 września 2008 r.
 95. „Contradictio in adiecto czyli na ile to co jest oczywiste, wymaga zasadniczej wykładni prawa” w Zeszycie III, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – ROK LXXI
Inne publikacje:
 1. List do Redaktora Naczelnego "Państwa i Prawa" (A letter to the Editor of "Państwo i Prawo" concerning the publication of legal acts in Poland), 1985, No. 6.
 2. O potrzebie nieposluszenstwa, "Tygodnik Solidarność" nr 2/121 z 11.01.1991
 3. Europa wysokich wymagań, "Problemy międzynarodowe", 1996
 4. Dziewięć tez o polityce Polski wobec Wielkiej Brytanii, "Życie" 14 listopada 1996.
 5. Pięć tez o polityce Polski wobec Wielkiej Brytanii, "Problemy międzynarodowe", styczeń-marzec 1997
 6. Kodeks oderwany od rzeczywistości; "Życie" z 30 listopada 1999
 7. Złagodzone złagodzenie; "Życie" z 1 grudnia 1999
 8. Złagodzenie trzeciego stopnia; "Życie" z 2 grudnia 1999
 9. Zbrodnia i...resocjalizacja; "Życie" z 6 grudnia 1999.
 10. Błędy nieświadomości?, "Życie" z 11 września 2000.
 11. Przywracanie sensu. Odpowiedzialność karna. "Rzeczpospolita" 9 października 2001.
 12. Prywatne więzienie? Dlaczego nie. Osiąganie celów publicznych za pomocą środków prywatnych. "Rzeczpospolita", 24 pażdziernika 2001.
 13. Lepper i Antygona. Obywatelskie nieposłuszeństwo czy pospolite przestępstwo? "Rzeczpospolita" 31 października-1 listopada 2001.
 14. Więzień na smyczy. "Życie" 6 listopada 2001.
 15. Prywatne Alcatraz, "Prawo i Życie" nr. 12 grudzień 2001.
 16. Chrońmy życie przed nadmiarem prawa. Wzrastająca liczba nowych przepisów prowadzi do zagrożenia wolności obywatela, "Rzeczpospolita" 8 kwietnia 2002.
 17. Polityka ścigania, polityka karania, (dyskusja w Fundacji S. Batorego), "Tygodnik Powszechny" 21 kwietnia 2002.
 18. W prawie istnieje luka, trzeba to zmienić, dyskusja w redakcji "Życia Warszawy" 14 czerwca 2002 (propozycja nowego rozwiązania kary przepadku przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa)- rozwiązanie przyjęte z pewnymi zmianami w nowelizacji kodeksu karnego z.13.06.2003 (Dz.U. z 2003 nr.111.poz.1061)
 19. Najważniejszy z kapitałów, "Rzeczpospolita" Plus + Minus, 31.08-1.09.2002
 20. Prawo karne wobec upiorów przeszłości. Nierozliczone zbrodnie komunistyczne doprowadziły do skażenia młodej polskiej demokracji, "Rzeczpospolita" 30.09.02 s. C2.
 21. Trzy powody kryzysu prawa. Gdy traktowane jest utylitarnie traci moralny charakter. "Rzeczpospolita" 4-5. 01. 2003.
 22. Wola "grupy trzymajacej władzę", czyli czym właściwie (nie) jest prawo. "Rzeczpospolita" 26.02.2003.
 23. Niebo gwiaźdiste nad nim... Moralność prawa jest tym, co stwarza również moralny obowiazek jego przestrzegania. "Rzeczpospolita" 24.07.2003.
 24. Do diabła nam doradcy. Polityk szuka u ekspertów tego, czego pijak oczekuje od latarni: nie światla lecz oparcia. "Życie Warszawy" 11 lutego 2004.
 25. Winni czarodzieje. Premier grupy trzymającej władzę. "Wprost" 21 marca 2004
 26. Wszyscy obrońcy Rywina, "Wprost" 9 maja 2004
 27. Państwo wydmuszka, "Wprost" 12 grudnia 2004
 28. Papierowy oskarżyciel - siedem grzechów głównych polskiej prokuratury, Wprost 23 stycznia 2005
 29. Czarne owce palestry, Wprost 6 marca 2005
 30. Moim adwersarzom odpowiadam, Wprost 20 marca 2005
 31. Wymiar niesprawiedliwości, Wprost 18 września 2005
 32. Liczy się efekt, OZON 19 października 2005
 33. Co z nami jest?, Dobry Magazyn nr 5 (22)/2005
 34. Sprawiedliwość a prawo" wypowiedź RPO zamieszczona w Rzeczpospolitej - 28 grudnia 2006 r.
 35. Wolność, prawo, obowiązek - Nowe Państwo, wiosna 2007 r.
 36. Niekonstytucyjna lustracja, Dziennik – 11 maja 2007 r.
 37. Gdzie nie ma prawa, tam nie ma wolności, Rzeczpospolita – 1 czerwca 2007 r.
 38. Nie każdy skazany zasługuje na potępienie, Rzeczpospolita - 9 lipca 2007 r.
 39. Obrona konieczna: prawo i bezprawie zbyt łatwo mogą się zamieniać miejscami, Rzeczpospolita – 20 lipca 2007 r.
 40. Trybunał wywołał zamęt, Rzeczpospolita – 25 lipca 2007 r.
 41. Deweloper ma przewagę nad klientem, Gazeta Prawna – 31 lipca 2007 r.
 42. Przymus bezpośredni ustawowo ograniczony, Rzeczpospolita – 8 sierpnia 2007 r.
 43. "Rzecznik chce poddać sądowej kontroli decyzje prokuratury o przeszukaniu", "Rzeczpospolita" 28 sierpnia 2007 r.
 44. Oddajmy szkołę rodzicom, Rzeczpospolita – 3 września 2007 r.
 45. Kochanowski odpowiada Królowi, Dziennik - 3 września 2007 r.
 46. Przewoźnik powinien ponosić odpowiedzialność, Gazeta Prawna – 11 września 2007 r.
 47. O mieniu poniemieckim bez emocji, za to z uwzględnieniem przepisów prawnych, Rzeczpospolita – 12 września 2007 r.
 48. Niedostateczny dostęp do informacji publicznej, Rzeczpospolita – 25 września 2007 r.
 49. Reforma służby – dekalog, Rzeczpospolita – 5 października 2007 r.
 50. Czynne prawa wyborcze niepełnosprawnych są ograniczone, Gazeta Prawna – 8 października 2007 r.
 51. Dlaczego przepisy prawa prasowego o publikacji sprostowań są niekonstytucyjne, Rzeczpospolita - 17 października 2007 r.
 52. Kodeksy etyczne nie mogą wyłączać prawa do krytyki, Gazeta Prawna – 24 października 2007 r.
 53. Patent na najdroższą aplikację, Gazeta Prawna – 6 listopada 2007 r.
 54. KRUS, czyli obywatele nierówno traktowani, Rzeczpospolita – 12 listopada 2007 r.
 55. Gdy dziecko umiera w domu, Więź – 19 listopada 2007 r.
 56. Obywatele patrioci, Wprost – 26 listopada 2007 r.
 57. Emerytalny konflikt płci, Rzeczpospolita – 27 listopada 2007 r.
 58. Ekonomiczne podejście do przestępczości, Rzeczpospolita – 10 grudnia 2007 r.
 59. Niezwykły problem: zwykłe ubóstwo, Rzeczpospolita – 18 grudnia 2007 r.
 60. Wniosek w sprawie aborcji, którego (jeszcze) nie ma, Rzeczpospolita – 14 stycznia 2008 r.
 61. Dopuścić do akt IPN naukowców i dziennikarzy, Rzeczpospolita – 1 lutego 2008 r.
 62. Sędziowie po ciemnej stronie mocy, Rzeczpospolita – 15 lutego 2008 r.
 63. Trzeba ograniczyć czas przebywania więźniów w ciasnych celach, Rzeczpospolita - 22 lutego 2008 r.
 64. Celnicy a sprawa polska, Dziennik Polski - 26 lutego 2008 r.
 65. O Unii niech decydują obywatele, Rzeczpospolita – 28 lutego 2008 r.
 66. Polska potrzebuje drugiego Trybunału Konstytucyjnego, Rzeczpospolita – 27 marca 2008 r.
 67. Mamy, prawo do dobrej administracji, Rzeczpospolita – 11 kwietnia 2008 r.
 68. Jak właściwie postępować z tymi, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, Rzeczpospolita – 19 kwietnia 2008 r.
 69. Pierwsza cnota, Rzeczpospolita – 31 maja 2008 r.
 70. Przepis o wskaźnikach cen nieruchomości przeczy przyzwoitej legislacji, Rzeczpospolita – 22 lipca 2008 r.
 71. Ja się nie bronię, lecz oskarżam, Rzeczpospolita – 21 sierpnia 2008 r.
 72. Bez historycznych dogmatów, Rzeczpospolita – 19 września 2008 r.
 73. Nie wolno strzelać, Rzeczpospolita – 1 października 2008 r.
 74. Posprzątać po stanie wojennym, Rzeczpospolita – 12 grudnia 2008 r.
 75. Tajemnica statystyczna różni się od innych tajemnic zawodowych, Rzeczpospolita – 8 stycznia 2009 r.
 76. Czy działanie pro bono jest wykroczeniem, Rzeczpospolita – 19 stycznia 2009 r.
 77. Kiedy prawo staje się obowiązkiem, a uprawnienie przymusem, Gazeta Prawna – 20 stycznia 2009 r.
 78. Kiedy prawo staje się obowiązkiem, a uprawnienie przymusem – pełny tekst artykułu opublikowany na www.gazetaprawna.pl
 79. Nowelizacja naruszyła prawa działkowców, Gazeta Prawna – 13 lutego 2009 r.
 80. Mam poważne wątpliwości, czy system działu sprawiedliwie, Wprost – 16 marca 2009 r.
 81. Czasem starczy kilka groszy, żeby pomóc, Fakt - 27 marca 2009 r.
 82. Gramy na zwłokę, Polska - 4 maja 2009 r.
 83. Podatek progresywny nie jest zgodny z konstytucją, Polska - 13 lipca 2009 r.
 84. Ostoja słabości i niesprawiedliwości, Gazeta Polska - 15 lipca 2009 r.
 85. Niesprawiedliwe kasy fiskalne, Polska - 16 lipca 2009 r.
 86. Jawne majątki, Wprost - 21 lipca 2009 r.
 87. Obecny abonament rodzi patologię, Dziennik – 28 lipca 2009 r.
 88. Wybory nie dla wszystkich Polaków, Polska - 10 sierpnia 2009 r.
 89. Polska zasługuje na dobrą konstytucje, Polska - 26 września 2009 r.
 90. Opinia RPO w ramach artykułu: "Posada dla córki lobbysty", Rzeczpospolita - 2 października 2009 r.
 91. Chcemy być konkretni i przydatni, Rzeczpospolita - 27 października 2009 r.
 92. Tusk chce wzmocnić państwo, Fakt – 25 listopada 2009 r.
 93. Konstytucję trzeba zmienić, ale rozważnie, a nie w kilka miesięcy, Polska – 26 listopada 2009 r.