CURRICULUM VITAE

Janusz Kochanowski

prawnik, dyplomata: ur. 18 kwietnia 1940, Częstochowa; żonaty (Ewa Chmiel); dwoje dzieci (Marta ur.1977, Mateusz ur. 1984). Studia: Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski, mgr 1963: dr 1980, aplikacja sądowa 1964-66.

Wydz. Prawa UW wykładowca 1966-1990; ekspert Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności 1989-91; konsul generalny RP w Londynie 1991-95; wykładowca Wydz. Prawa UW 1997- ; doradca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy 1998-1999; członek zespołu przy Prezesie Rady Ministrów d/s oceny tworzenia służby cywilnej 1998; członek zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości d/s nowelizacji kodeksu karnego 2000-2001; prezes Fundacji i red. naczelny magazynu "Ius et Lex" 2000-., Przewodniczący Porozumienia Organizacji Zawodów Prawniczych 2003-2004.

Visiting fellow: Max-Planck-Institute für Ausländsiches und Internationales Strafrecht we Freiburgu, Uniwersytet w Augsburgu, Uniwersytet w Oxfordzie Jesus College, Uniwersytet w Cambridge Wolfson College, Robinson College (wybrany senior member), Clare Hall (wybrany członkiem dożywotnim), Peterhouse, The British Academy visiting fellow 2001.

Czł: Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie 1995- ; NSZZ "Solidarność" 1980-91; ZAIKS 1980 - ; Rotary Club of Warsaw 1989-2003 czł. zał, sekr. 1989, czł. honorowy; London Diplomatic Association 1991-95, Consular Corps in London 1991-95, The London Europe Society and European Luncheon Club 1993-97 , European Atlantic Group w Londynie 1993-97, Polski Club "Ognisko" w Londynie 1991-1995, Oxford&Cambridge University Club w Londynie 1997-99, British-Polish Legal Association w Londynie (dożywotni członek honorowy), Transparency International - członek zarządu, Polska Rada Ruchu Europejskiego. Członek założyciel Stowarzyszenia Pamięci Narodowej. Czlonek International Advisers Criminal Law and Philosophy.

Publikacje: ponad 100 prac nt. prawa karnego i administracyjnego oraz stosunków międzynarodowych, m.in.: Subiektywne granice sprawstwa i dopowiedzialaności karnej 1985, Zagadnienia odpowiedzialności za przestępstwa drogowe i przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 1990; Przestępstwa i wykroczenia drogowe - komentarz 1991; O zbędności teorii przyczynowości w prawie karnym "Państwo i Prawo" 1967, Über die Wandlung der strafrechtlichen Verantwortung und die sich verringernde Rolle diesr Verantwortung im gesellschaftlichen Leben "Zeitschrift für Rechtsvergleichung 1978, Zur Problematik der Verkündung von Strafgesetzen in Polen, "Jahrbuch für Ostrecht" 1986, Z zagadnień ogłoszenia ustawy karnej "Studia Iuridica" 1991, Standard "rozsądnego człowieka" w prawie karnym "Studia Iuridica" 1991, "Reasonable Man" Standards in Continental Law, "The Journal of Legislative Studies (1995), Prawo karne wobec upiorów przeszłości i wyzwań teraźniejszości, "Studia Iuridica" 2000, Redukacja odpowiedzialności karnej 2000, Model odpowiedzialności karnej, "Gazeta Sądowa" 12/2000. Penal Law in Confrontation with the Nightmares of the Past and Challenges of the Present Day (Penal law in relation to the change in the political system in Poland between 1990 and 2000). "Managerial Law" Volume 44 Number 5, 2002. Rozpad i odbudowa kapitału społecznego. Referat na Konferencji 25 listopada 2002r. "Kapitalistyczna gospodarka rynkowa, a tzw. sprawiedliwość społeczna" Zeszyty Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zeszyt 7, styczeń 2003 oraz (w:) "III Rzeczpospolita w trzydziestu odsłonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 roku" Świat Książki, Warszawa 2004; Trzy powody czy tez symptomy kryzysu prawa?: w "Nadużycie prawa" Konferencja Wydziału Prawa i Administracji, 1 marca 2002, Warszawa 2003;

Inne opracowania: Projekt ustawy o służbie zagranicznej, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1998) , Raport o tworzeniu służby cywilnej w latach 1996-97 w ramach komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów , Analiza i ocena kodeksu karnego z 1997 na tle innych polskich kodyfikacji karnych , na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP (1999).

Nagrody i wyróżnienia
1. Złoty Paragraf przyznany przez Gazetę Prawną w 2005 r. "za upowszechnianie dobrych norm tworzenia prawa i stosowania prawa w społeczeństwie"
2. Tytuł "Rzecznika Ochrony Zdrowia 2007" otrzymany od redakcji Pulsu Medycyny.
3. Wyróżnienie od Stowarzyszenia Osób i Dzieci Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Miastku za działania dla osób potrzebujących pomocy – 30 stycznia 2008 r.
4. "Honorowy Medal Europejski" – nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i BCC w 2008 r. za wzmacnianie standardów europejskich w polskich instytucjach państwowych i zaangażowanie w budowę społeczeństwa obywatelskiego.
5. "3 miejsce na Liście Stu Najbardziej Wpływowych Osób w Ochronie Zdrowia w 2008 r." – Listę przygotowuję redakcja Pulsu Medycyny.
6. "Orkiestrowy Znak Jakości" 2009 – nagroda przyznawana Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Adres: ul. Walecznych 34, 03-916 Warszawa, tel./fax: 616-25-53,
e-mail: j.b.kochanowski@uw.edu.pl