\ Dr Janusz Kochanowski

WYSTĄPIENIA W CHARAKTERZE RZECZNIKA
(wykaz ważniejszych wystąpień)

Wyszukiwarka pozostałych wystąpień RPO: http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/

Wystąpienia generalne RPO:
 1. Wystąpienie RPO do Ombudsmana Federacji Rosyjskiej w sprawie uznania Katynia za symboliczne miejsce pojednania Polaków i Rosjan - 9 kwietnia 2010 r. (wersja polska)
 2. Wystąpienie RPO do Ombudsmana Federacji Rosyjskiej w sprawie uznania Katynia za symboliczne miejsce pojednania Polaków i Rosjan - 9 kwietnia 2010 r. (wersja angielska)
 3. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie połączeń kolejowych Zamościa i Zamojszczyzny z resztą kraju - 30 marca 2010 r.
 4. Wystąpienie RPO do Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie połączeń kolejowych Zamościa i Zamojszczyzny z resztą kraju - 30 marca 2010 r.
 5. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu przeprowadzania egzaminów na tłumacza przysięgłego, utrudniających dostęp do tego zawodu osobom niepełnosprawnym - 26 marca 2010 r.
 6. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie postępowania mandatowego prowadzonego wobec kierowców popełniających wykroczenie stwierdzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych lub kontrolnych rejestrujących obraz - 25 marca 2010 r.
 7. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od heroiny - 24 marca 2010 r.
 8. Wystąpienie RPO do KGP w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Policję w ramach KSIP - 24 marca 2010 r.
 9. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie eDostępności stron internetowych instytucji publicznych w związku z przygotowanym w Biurze RPO raportem: „Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych” - 23 marca 2010 r.
 10. Wystąpienie RPO do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie funkcjonowania mechanizmu oceny pracy notariuszy - 18 marca 2010 r.
 11. Wystąpienie RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłacania przez kierowców pojazdów służbowych Policji z własnych środków ubezpieczenia Autocasco - 18 marca 2010 r.
 12. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego - 18 marca 2010 r.
 13. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowanie Systemu Dozoru Elektronicznego w praktyce po pierwszym półroczu od wprowadzenia go w życie - 10 marca 2010 r.
 14. Wystąpienie RPO do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski - 10 marca 2010 r.
 15. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności stworzenia odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających gminom wywiązywanie się z obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych - 8 marca 2010 r.
 16. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie włączenia do szkolnych programów nauczania obowiązkowych wizyt dzieci i młodzieży na cmentarzu wojskowym w Katyniu - 5 marca 2010 r.
 17. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie tzw. przewozu okazjonalnego osób - 3 marca 2010 r.
 18. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych w zakresie zgonów związanych z grypą A/H1N1 - 2 marca 2010 r.
 19. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu likwidacji wielu wydziałów rodzinnych i nieletnich funkcjonujących w sądach rejonowych - 1 marca 2010 r.
 20. Wystąpienie RPO do Prezesa Polskiego Związku Działkowców w sprawie braku przepisów regulujących kwestie nadzoru nad PZD - 23 lutego 2010 r.
 21. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka w sprawie realizacji zaleceń zawartych w wyroku ETPC w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce - 22 lutego 2010 r.
 22. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia w sprawie realizacji zaleceń zawartych w wyroku ETPC w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce - 22 lutego 2010 r.
 23. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie zwolnienia z pracy redaktor Anity Gargas, zastępcy dyrektora Programu TVP 1 - 22 lutego 2010 r.
 24. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia do procedury karnej odpowiednich zmian, zmierzających do zastąpienia protokołu rozprawy zapisem elektronicznym - 22 lutego 2010 r.
 25. Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie represji jakie spotykają Polaków zamieszkałych na Białorusi (wersja polska) - 19 lutego 2010 r.
 26. Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie represji jakie spotykają Polaków zamieszkałych na Białorusi (wersja angielska) - 19 lutego 2010 r.
 27. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zastępstwa procesowego ze strony aplikantów adwokackich i radcowskich - 16 lutego 2010 r.
 28. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie niewłaściwej interpretacji art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147) przez organy prokuratorskie - 16 lutego 2010 r.
 29. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie sieci monitoringu wizyjnego szkół i placówek oświatowych - 15 lutego 2010 r.
 30. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze - 12 lutego 2010 r.
 31. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze - 12 lutego 2010 r.
 32. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze - 12 lutego 2010 r.
 33. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz umieszczania wychowanków tych placówek w ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - 12 lutego 2010 r.
 34. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w funkcjonowaniu izb przejściowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - 11 lutego 2010 r.
 35. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku prawnej możliwości ustanowienia obrońcy z wyboru w postępowaniu w sprawach o wykroczenie na etapie czynności wyjaśniających - 11 lutego 2010 r.
 36. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie inicjatyw legislacyjnych członków Rady Ministrów w zakresie regulacji poszczególnych aspektów aktywności obywateli w przestrzeni Internetu - 5 lutego 2010 r.
 37. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe - 5 lutego 2010 r.
 38. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, zmierzającej do skutecznego zagwarantowania uprawnień dzieci do swobodnego wyrażania poglądów we własnych sprawach oraz do pełnej ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym - 5 lutego 2010 r.
 39. Wystąpienie RPO do Posła na Sejm RP Stanisława Pięty w sprawie wystawy: Ars Homo Erotica w Muzeum Narodowym w Warszawie - 4 lutego 2010 r.
 40. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu - 4 lutego 2010 r.
 41. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Business Centre Club ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w sprawie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu - 4 lutego 2010 r.
 42. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu TVP SA w sprawie tajemnicy korespondecnji dziennikarzy zatrudnionych w TVP SA - 4 lutego 2010 r.
 43. Wystąpienie RPO do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie podjęcia działań zabezpieczających prawa pozbawionych wolności rodziców oraz ich dzieci do kontaktów osobistych - 4 lutego 2010 r.
 44. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych - 3 lutego 2010 r.
 45. Wystąpienie RPO do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie stanu realizacji przez organy administracji rządowej obowiązku wydawania przepisów wykonawczych do ustaw oraz podjętych czynności mających na celu usprawnienie prac legislacyjnych administracji rządowej w tym zakresie - 3 lutego 2010 r.
 46. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie planowanych i podejmowanych przez administrację państwową działań w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi na terenie całego kraju - 3 lutego 2010 r.
 47. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie zarzutów Komisji Europejskiej dotyczących nieprawidłowego stosowania przez Polskę przepisów unijnych zakazujących dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy - 3 lutego 2010 r.
 48. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w sprawie dyskryminacyjnych treści zawartych w reklamach telewizyjnych mogących obrażać i poniżać kobiety oraz utrwalać stereotypy dotyczące ich społecznej roli - 3 lutego 2010 r.
 49. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia przez stronę rządową konsultacji z partnerami społecznymi dotyczącej projektu nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 lutego 2010 r.
 50. Wystąpienie RPO do Biskupa Legnickiego w sprawie pobierania od uczniów gimnazjum w Gryfowie Śląskim przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, odcisków linii papilarnych celem sprawdzenia ich obecności na nabożeństwach kościelnych - 2 lutego 2010 r.
 51. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie ataków na chrześcijan w Egipcie oraz Malezji - 28 stycznia 2010 r.
 52. Wystąpienie RPO do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie kosztów i rezultatów pomocy dla dotkniętego skutkami trzęsienia ziemi Haiti - 27 stycznia 2010 r.
 53. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pełnej implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji - 26 stycznia 2010 r.
 54. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie wstrzymania emisji reportażu TVP na temat naruszeń praw pracy i nieprawidłowości sanitarnych w delikatesach Alma w Lublinie - 26 stycznia 2010 r.
 55. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie wprowadzenia do: Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy o referendum lokalnym instytucji tzw. alternatywnych form głosowania - 26 stycznia 2010 r.
 56. Wystąpienie RPO do Ministra Gospodarki w sprawie podpisania nowego kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu do Polski - 26 stycznia 2010 r.
 57. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień nauczycieli wiejskich do użytkowanych przez nich działek gruntu szkolnego - 19 stycznia 2010 r.
 58. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku odpowiedzi na wystąpienie RPO dotyczące ratyfikacji Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny ogłoszonej przez Radę Europy w dniu 4 kwietnia 1997 r. - 18 stycznia 2010 r.
 59. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie statutu PZD i regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych - 18 stycznia 2010 r.
 60. Wystąpienie RPO do MON w sprawie problemów zgłaszanych przez żołnierzy PKW w Afganistanie - 18 stycznia 2010 r.
 61. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia i uproszczenia dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 15 stycznia 2010 r.
 62. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie poszanowania intymności i godności pacjentów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych - 15 stycznia 2010 r.
 63. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia w sprawie dostępu kobiet do mammografii w ramach przesiewowego programu profilaktyki raka piersi - 15 stycznia 2010 r.
 64. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń w leczeniu osób chorych onkologicznie z zastosowaniem chemioterapii niestandardowej - 14 stycznia 2010 r.
 65. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie braku aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych regulującej m.in. nowe zasady obsługi płatności w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 12 stycznia 2010 r.
 66. Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie zatrzymania przez milicję w Moskwie Pani Ludmiły Aleksiejewej, laureatki nagrody im. Sacharowa, szefowej Moskiewskiej Grupy Helsińskiej i współzałożycielkę organizacji Memoriał (wersja polska) - 7 stycznia 2010 r.
 67. Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie zatrzymania przez milicję w Moskwie Pani Ludmiły Aleksiejewej, laureatki nagrody im. Sacharowa, szefowej Moskiewskiej Grupy Helsińskiej i współzałożycielkę organizacji Memoriał (wersja angielska) - 7 stycznia 2010 r.
 68. Wystąpienie RPO do Sejmowego Kontrolera Republiki Litewskiej w sprawie sytuacji mniejszości polskiej zamieszkującej na terenie Republiki Litewskiej - 6 stycznia 2010 r.
 69. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie pomocy dla osób bezdomnych - 5 stycznia 2010 r.
 70. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia ws. przekazania przez anonimowego darczyńcę szczepionek na grypę AH1N1 - 4 stycznia 2010 r.
 71. Wystąpienie RPO do Redaktora Naczelnego Portalu Se.pl w sprawie zamieszczenia materiałów filmowych i zdjęć ukazujących wizerunek Senatora Krzysztofa Piesiewicza - 4 stycznia 2010 r.
 72. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z zakupem szczepionki przeciw wirusowi grypy AH1N1 - 29 grudnia 2009 r..
 73. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie działań podjętych w celu zwrotu majątku skonfiskowanego organizacjom polonijnym w Niemczech oraz udostępnienia ekspertyzy dotyczącej mocy prawnej i skutków rozporządzenia z 1940 r., które zdelegalizowało Związek Polaków w Niemczech - 23 grudnia 2009 r.
 74. Wystąpienie RPO do GIODO w sprawie projektowanych przepisów dotyczących spisu powszechnego w 2011 roku - 23 grudnia 2009 r.
 75. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zasad zaopatrzenia pacjentów w sprzęt stomijny i środki pomocnicze - 23 grudnia 2009 r.
 76. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie opracowania kompleksowej Strategii Migracyjnej Polski - 23 grudnia 2009 r.
 77. Wystąpienie RPO do Przewodniczącej REM w sprawie sposobu opublikowania przez „Super Express” informacji na temat wydarzeń rozgrywających się wokół Senatora Krzysztofa Piesiewicza - 16 grudnia 2009 r.
 78. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niezaskarżalności zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy przyznania obrońcy z urzędu - 16 grudnia 2009 r.
 79. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych oraz propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie - 15 grudnia 2009 r.
 80. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych - 14 grudnia 2009 r.
 81. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z negocjacjami w sprawie zakupu szczepionki przeciwko wirusowi grypy A/H1N1 - 14 grudnia 2009 r.
 82. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozważenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności przed sądem polskim sprawców zbrodni dokonanej na sierżancie w siłach marines Janie Pawle Pietrzaku, który wraz ze swoją żoną Quianą został brutalnie zamordowany w październiku 2008 r. - 11 grudnia 2009 r.
 83. Wystąpienie RPO do MSiT w sprawie uwzględnienia w statutach i regulaminach związków sportowych postanowień dotyczących zapobiegania wybrykom o charakterze rasistowskim - 11 grudnia 2009 r.
 84. Wystąpienie RPO do TK w sprawie niekonstytucyjności dekretów z dnia 12 grudnia 1981 r. i uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1081 r. o wprowadzeniu stanu wojennego - 11 grudnia 2009 r.
 85. Wystąpienie RPO do Prezesa TK w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 755 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego - 9 grudnia 2009 r.
 86. Wystąpienie RPO do PRM w sprawie pandemii grypy A/H1N1 - 8 grudnia 2009 r.
 87. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie zlecenia NIK przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Zdrowia w zakresie działań podejmowanych na rzecz walki z epidemią nowej grypy w Polce, w szczególności procedury zakupu odpowiedniej szczepionki - 7 grudnia 2009 r.
 88. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o RPO oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego trybu postępowania w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej RPO - 7 grudnia 2009 r.
 89. Wystąpienie RPO do RPP w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1 - 4 grudnia 2009 r.
 90. Wystąpienie RPO do RPD w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1 - 4 grudnia 2009 r.
 91. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie pomocy dla osób bezdomnych - 3 grudnia 2009 r.
 92. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku prawnej możliwości ustanowienia obrońcy z wyboru w postępowaniu w sprawach o wykroczenie na etapie czynności wyjaśniających - 3 grudnia 2009 r.
 93. Wystąpienie RPO do MRiRW w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia do ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych zmian polegających na zakazie zatrudniania pewnych kategorii osób - 1 grudnia 2009 r.
 94. Wystąpienie RPO do Prokuratora Krajowego stanowiące żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Ministra Zdrowia i tym samym działalnie na szkodę interesu społecznego poprzez stworzenie niebezpieczeństwa powszechnego zagrożenia epidemią grypy A/H1N1v. - 1 grudnia 2009 r.
 95. Wystąpienie RPO do Komisarza Komisji Europejskiej ds. Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej grypy AH1N1 w Polsce - 27 listopada 2009 r.
 96. Wystąpienie RPO do Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej grypy AH1N1 w Polsce - 27 listopada 2009 r.
 97. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie wyrażania przez osoby małoletnie zgody na leczenie - 25 listopada 2009 r.
 98. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztu uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - 23 listopada 2009 r.
 99. Wystąpienie RPO do Prezesa ULC w sprawie podjęcia działań nadzorczych i kontrolnych odnośnie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej oraz ukształtowania kryteriów dobywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i skupiskami ludności - 23 listopada 2009 r.
 100. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zgodności art. 286 Kodeksu postępowania karnego z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP - 20 listopada 2009 r.
 101. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z negocjacjami dotyczącymi zakupu szczepionki przeciwdziałającej wirusowi A/H1N1 - 17 listopada 2009 r.
 102. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji art. 80 Kodeksu cywilnego, który przewiduje szczególną formę czynności prawnych podejmowanych przez osoby nie mogące czytać - 10 listopada 2009 r.
 103. Wystąpienie RPO do do Prezydenta RP w sprawie rozważenia złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - 9 listopada 2009 r.
 104. Wystąpienie RPO do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie opublikowanego przez CKE harmonogramu egzaminów maturalnych w roku 2010 - 9 listopada 2009 r.
 105. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych przeciwko grypie A H1N1 - 6 listopada 2009 r.
 106. Wystąpienie RPO do Ministra Gospodarki w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych - 5 listopada 2009 r.
 107. Wystąpienie RPO do Ministra Skarbu Państwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych - 5 listopada 2009 r.
 108. Wystąpienie RPO do Ministra Środowiska w sprawie braku możliwości dofinansowania zalesiania gruntów na Obszarach Natura 2000 w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 2 listopada 2009 r.
 109. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemicznej grypy wywołanej przez wirus A(H1N1) w środowisku szkolnym oraz podjętych w Polsce działań zapobiegawczych i leczniczych w związku z epidemią grypy na Ukrainie - 31 października 2009 r.
 110. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie profilaktyki i opieki zdrowotnej nad osobami dotkniętymi HIV/AIDS - 29 października 2009 r.
 111. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie okoliczności wydania przez prokuraturę pełnomocnikowi procesowemu Zastępcy Szefa ABW stenogramów rozmów telefonicznych - 29 października 2009 r.
 112. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu TVP SA w sprawie stosowanych przez niektórych wydawców, w tym kierownictwa stacji telewizyjnych, praktyk związanych z otwieraniem korespondencji adresowanej imiennie do poszczególnych dziennikarzy, wpływającej zarówno w postaci przesyłek pocztowych, jak i drogą elektroniczną - 28 października 2009 r.
 113. Wystąpienie RPO w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego - 28 października 2009 r.
 114. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie raportu ośrodka analitycznego Health Consumer Powerhouse w Brukseli dotyczącego, jakości systemów opieki zdrowotnej w 33 europejskich krajach - 27 października 2009 r.
 115. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany w przepisach regulujących czynności operacyjne Policji i innych służb - 26 październik 2009 r.
 116. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie problemu odmowy przyznania świadczenia alimentacyjnego z powodu posiadania przez osobę uprawnioną dziecka - 23 października 2009 r.
 117. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania z dniem 31 grudnia 2009 r. zawierania i kontynuowania umów o świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki domowej w POZ - 23 października 2009 r.
 118. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zastąpienia w postępowaniu karnym tradycyjnego protokołu zapisem elektronicznym - 23 października 2009 r.
 119. Wystąpienie RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej - 23 października 2009 r.
 120. Wystąpienie RPO do posłów na Sejm: Bartosza Arłukowicza, Bożeny Kotkowskiej i Grzegorza Pisalskiego w sprawie reformy podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego - 22 października 2009 r.
 121. Wystąpienie RPO inaugurujące warsztaty w Natolinie w ramach "Projektu współpracy ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej" - 22 października 2009 r.
 122. Wystąpienie RPO podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2010 w części dotyczącej RPO - 20 października 2009 r.
 123. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagrywania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozmów dziennikarzy w 2008 r. - 19 października 2009 r.
 124. Wystąpienie RPO do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przedstawienie podstawy prawnej oraz przesłanek, które zdecydowały o zastosowaniu i kontroli rozmów dziennikarzy - 19 października 2009 r.
 125. Wystąpienie RPO do Szefa CBA w sprawie działań podjętych przez CBA w związku z oświadczeniem posła Palikota dotyczącym podsłuchiwania jego rozmów przez CBA - 19 października 2009 r.
 126. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontrolowania przez ABW rozmów adwokata Romana Giertycha z klientami - 19 października 2009 r.
 127. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uzupełnienia art. 157 a Kodeksu karnego poprzez dodanie do jego treści fragmentu, penalizującego nieumyślną formę czynu opisanego w art. 157 a § 1 k.k. - 15 października 2009 r.
 128. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie obowiązku zakupu nowych podręczników dla uczniów I klas szkół podstawowych i gimnazjów - 9 października 2009 r.
 129. Wystąpienie RPO do Prezesa TK w sprawie terminu rozpatrzenia wniosków RPO dotyczących: finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - 9 października 2009 r.
 130. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dopłat do przyszłorocznych emerytur ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej - 5 października 2009 r.
 131. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prac nad reformą procesu stanowienia prawa - 2 października 2009 r.
 132. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów w sprawie prac nad reformą procesu stanowienia prawa - 2 października 2009 r.
 133. Wystąpienie RPO do Ministra Obrony Narodowej ws. przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków w jakich żołnierze z tych jednostek pełnią służbę wojskową - 25 września 2009 r.
 134. Wystąpienie RPO do Briana Saundersa, Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego Kanady w sprawie śmierci Roberta Dziekańskiego - 25 września 2009 r.
 135. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich - 23 września 2009 r.
 136. Wystąpienie RPO do MEN z prośbą o udzielenie informacji o stanie środków służących do realizacji programu stypendialnego kierowanego do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - 23 września 2009 r.
 137. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności przed sądem polskim sprawców zbrodni dokonanej na sierżancie w silach marines Janie Pawle Pietrzaku, który wraz ze swoją żoną Quianą został brutalnie zamordowany 15 października 2008 r. - 23 września 2009 r.
 138. Wystąpienie RPO do Ministra Obrony Narodowej w związku z problemami funkcjonowania ratownictwa morskiego - 22 września 2009 r.
 139. Wystąpienie RPO podczas wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Micha Lindenstraussowi, Ombudsmanowi i Kontrolerowi Państwa Izrael - 16 września 2009 r. (wersja angielska)
 140. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania zakażeń (ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzieci i młodzieży szkolnej) związanych z nową grypą wywoływaną przez wirus A(H1N1)- 14 września 2009 r.
 141. Wystąpienie RPO do PRM w sprawie udzielenia przez organy podległe Premierowi zaległych odpowiedzi na wystąpienia RPO - 14 września 2009 r.
 142. Wystąpienie RPO do PRM w sprawie konieczności szybkiego wdrożenia zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych - 11 września 2009 r.
 143. Wystąpienie RPO do MRiRW w sprawie zmiany rozporządzenia określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesienia gruntów innych niż rolne" - 10 września 2009 r.
 144. Wystąpienie RPO do PRM w sprawie braku aktów wykonawczych do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS - 10 września 2009 r.
 145. Wystąpienie RPO do MRiRW w sprawie dyskryminacji wiekowej rolników starających się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" - 10 września 2009 r.
 146. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie wysokich cen w kioskach i sklepach działających na terenie szpitali - 4 września 2009 r.
 147. Wystąpienie RPO do Sekretarza Stanu w Komitecie Integracji Europejskiej w sprawie wycofania ze sprzedaży tradycyjnych żarówek o mocy 100 W - 4 września 2009 r.
 148. Wystąpienie RPO do MRiRW w sprawie udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć Rolnośrodowiskowych - 3 września 2009 r.
 149. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zasad finansowania opieki długoterminowej - 31 sierpnia 2009 r.
 150. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie respektowania przez stronę niemiecką postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. - 28 sierpnia 2009 r.
 151. Wystąpienie RPO do GINB w sprawie wypadku, który miał miejsce w na torze saneczkowym w Kluszkowcach koło Nowego Targu - 28 sierpnia 2009 r.
 152. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości dotyczących potrzeby upublicznienia danych członków zarządów organizacji pożytku publicznego w zakresie adresów zamieszkania w sprawozdaniach o działalności organizacji - 25 sierpnia 2009 r.
 153. Wystąpienie RPO do MON w sprawie bezpieczeństwa i wyposażenia naszych żołnierzy służących w Afganistanie - 21 sierpnia 2009 r.
 154. Wystąpienie RPO do MON w sprawie umożliwienie wyjazdu współpracownikom do PKW w Afganistanie - 21 sierpnia 2009 r.
 155. Wystąpienie RPO Marszałka Sejmu w sprawie zbadania przez sejmową Komisję Obrony Narodowej zarzutów dotyczących niedostatków w wyposażeniu polskich żołnierzy służących na misjach zagranicznych - 21 sierpnia 2009 r.
 156. Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby uregulowania w przepisach prawa obowiązku udokumentowania stanu zdrowia nieletnich przygotowujących posiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 17 sierpnia 2009 r.
 157. Wystąpienie RPO do MSiT w sprawie rozważenia zmiany przepisów określających zasady zawierania kontraktów sportowych w celu ochrony zawodniczek zachodzących w ciążę - 17 sierpnia 2009 r.
 158. Wystąpienie RPO do Victora Ashe, Ambasadora USA w Polsce o poparcie prośby Henryki Pietrzak-Varga o przyjęcie jej przez Prezydenta Baracka Obame - 17 sierpnia 2009 r.
 159. Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku unormowań prawnych zapewniających nieletnim w czasie pobytu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu - 12 sierpnia 2009 r.
 160. Wystąpienie RPO do Prezes Fundacji Trans-Fuzja na Rzecz Wspierania Osób Transpłciowych w sprawie postulatu wprowadzenia legitymacji, które mogłyby pomóc w ustalaniu tożsamości osób transpłciowych - 10 sierpnia 2009 r.
 161. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozważenia możliwości wystąpienia z inicjatywą legislacyjną rządu dotyczącą powstania w Polsce systemu obowiązkowych ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych - 3 sierpnia 2009 r.
 162. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie zapowiedzi podjęcia prac nad przygotowaniem założeń nowej ustawy o cudzoziemcach - 31 lipca 2009 r.
 163. Wystąpienie RPO do KGP w sprawie trudności doświadczanych przez osoby nie posługujące się językiem polskim w porozumiewaniu się z funkcjonariuszami Policji - 31 lipca 2009 r.
 164. Wystąpienie RPO do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie trudności doświadczanych przez osoby nie posługujące się językiem polskim w kontaktach z Urzędem do Spraw Cudzoziemców - 31 lipca 2009 r.
 165. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie przedstawienia informacji o stanie prac nad regulacjami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej - 31 lipca 2009 r.
 166. Wystąpienie RPO do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wysokości, zasad pobierania oraz zwrotu opłaty związanej z wpisem na listę radców prawnych oraz listę aplikantów radcowskich - 31 lipca 2009 r.
 167. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Równości i Praw Człowieka w Anglii w sprawie nasilających się w Wielkiej Brytanii gróźb oraz ataków w stosunku do Polaków na tle narodowościowym - 30 lipca 2009 r.
 168. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka w Szkocji w sprawie nasilających się w Wielkiej Brytanii gróźb oraz ataków w stosunku do Polaków na tle narodowościowym - 30 lipca 2009 r.
 169. Wystąpienie RPO do Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka Irlandii Północnej w sprawie nasilających się w Wielkiej Brytanii gróźb oraz ataków w stosunku do Polaków na tle narodowościowym - 30 lipca 2009 r.
 170. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku odpowiedzi na pismo dotyczące stanu prac nad nowelizacją kodeksu karnego w zakresie niemożności skutecznego ścigania czynu polegającego na nieumyślnym uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego - 28 lipca 2009 r.
 171. Wystąpienie RPO Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów w sprawie współpracy w przygotowaniu całościowego projektu reformy procesu stanowienia prawa - 27 lipca 2009 r.
 172. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie niezwłocznego zawiadomienia o utracie dowodu najbliższego organu gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną - 27 lipca 2009 r.
 173. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie braku odpowiedzi Przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej na wystąpienie RPO dotyczące publicznych wypowiedzi posła Artura Górskiego naruszających godność osób homoseksualnych - 27 lipca 2009 r.
 174. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej - 27 lipca 2009 r.
 175. Wystąpienie RPO do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej - 27 lipca 2009 r.
 176. Wystąpienie RPO do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu prac nad nowelizacją ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów oraz ustawy o IPN- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - 24 lipca 2009 r.
 177. Wystąpienie RPO do KGP w sprawie standardów zachowania funkcjonariuszy polskiej policji wobec osób transpłciowych - 24 lipca 2009 r.
 178. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie aktualnego stanu prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego wysokość opłaty za aplikację radcowską - 23 lipca 2009 r.
 179. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie zasad regulujących postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli - 23 lipca 2009 r.
 180. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie wydania rozporządzenia wymienionego w art. 31 ust. 1 ustawy o funkcjach konsulów RP, w miejsce obowiązującego dotychczas zarządzenia MSZ w sprawie szczegółowego postępowania przed konsulem - 23 lipca 2009 r.
 181. Wystąpienie RPO do MNiSW w sprawie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, mającej na celu upoważnienie jednostki samorządu terytorialnego do fundowania stypendiów studenckich ze środków własnych - 21 lipca 2009 r.
 182. Wystąpienie RPO do MSP w sprawie sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.- 20 lipca 2009 r.
 183. Wystąpienie RPO do Ombudsmana Prowincji Kolumbii Brytyjskiej w sprawie śledztwa dotyczącego śmierci Roberta Dziekańskiego - 18 lipca 2009 r.
 184. Wystąpienie RPO do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie podejmowanych przez Ministerstwo inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom o charakterze rasistowskim podczas imprez sportowych - 18 lipca 2009 r.
 185. Wystąpienie RPO do Prezydent Miasta st. Warszawy z prośbą o przedstawienie stanowiska władz miasta w sprawie budzącego kontrowersje koncertu Madonny - 15 lipca 2009 r.
 186. Wystąpienie do Ombudsmana Parlamentarnego i ds. Służby Zdrowia Wielkiej Brytanii w sprawie nasilających się ataków na Polaków w Wielkiej Brytanii - 14 lipca 2009 r.
 187. Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie nasilających się ataków na Polaków w Wielkiej Brytanii - 14 lipca 2009 r.
 188. Wystąpienie do Dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w sprawie nasilających się ataków na Polaków w Wielkiej Brytanii - 14 lipca 2009 r.
 189. Wystąpienie RPO do Prezesa KRRIT w sprawie wskazanie działań, jakie w ostatnim czasie podjęła Rada w celu usprawnienia poboru i egzekucji opłat abonamentowych na gruncie obowiązującej ustawy - 14 lipca 2009 r.
 190. Wystąpienie RPO do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Grzegorza Schetyny ws. ostatnich klęsk żywiołowych jakie nawiedziły tereny południowej Polski - 14 lipca 2009 r.
 191. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia przez Radę Ministrów inicjatywy ustawodawczej, w zakresie zmian polskiego prawa wyborczego - 13 lipca 2009 r.
 192. Wystąpienie RPO do p. Mariusza Kamińskiego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o wyjaśnienie okoliczności zatrzymania przez CBA skarbnika miasta Chorzowa p. Andrzeja K. - 8 lipca 2009 r.
 193. Wystąpienie RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym porusza po raz kolejny zagadnienie dotyczące uprawnień strażników gminnych oraz kwestie wynajmowania przez gminy od prywatnych firm fotoradarów służących do kontroli prędkości - 7 lipca 2009 r.
 194. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych UE - 3 lipca 2009 r.
 195. Wystąpienie RPO do p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie dyskryminacyjnych postanowień "ogólnych warunków ubezpieczenia kosztów leczenia" umowy o ubezpieczenie zdrowotne, która przedstawiana jest współpracownikom TVP S.A - 3 lipca 2009 r.
 196. Wystąpienie RPO do Prokuratora Okręgowego w Krakowie w sprawie rasistowskich zachowań pseudokibiców podczas niedawnego meczu Wisła-Cracovia - 2 lipca 2009 r.
 197. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 24 czerwca 2009 r. ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych - 1 lipca 2009 r.
 198. Wystąpienie RPO do MSWiA dotyczące zbadania sprawy braku współpracy polskiej Policji z Policją West Middlands w związku z zaginięciem obywatelki Polski na terenie Wielkiej Brytanii - 26 czerwca 2009 r.
 199. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbadania zasadności postanowienia o ponownym umorzeniu śledztwa i sposobu prowadzenia czynności procesowych przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Ochota oraz kwestii przewlekłości postępowania w sprawie dotyczącej zorganizowania w jednym z warszawskich centrów handlowych wystawy "Bodies - the exhibition" - 26 czerwca 2009 r.
 200. Wystąpienie RPO przed Sejmie RP: "Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela" - 25 czerwca 2009 r.
 201. Wystąpienie RPO do MKiDN w sprawie prac legislacyjnych nad zmianą obowiązującego kształtu Prawa prasowego w zakresie podmiotów korzystających z komunikacji internetowej - 25 czerwca 2009 r.
 202. Wystąpienie RPO do MNiSW w sprawie rozważenia przeprowadzenia kontroli Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach w zakresie dotyczącym prawidłowości prowadzenia dokumentacji studenckiej oraz poprawności rozliczeń finansowych ze studentami - 24 czerwca 2009 r.
 203. Wystąpienie RPO do MS w sprawie elektronicznej rejestracji dźwięku przebiegu rozpraw sądowych - 24 czerwca 2009 r.
 204. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie prac nad przygotowaniem informacji Rządu dotyczącej polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć - 24 czerwca 2009 r.
 205. Wystąpienie RPO do GIP o podjęcie sprawy decyzji Dyrektora - Redaktora Naczelnego Programu I Polskiego Radia S.A. ograniczającej występowania przed mikrofonami dziennikarek - kobiet przed godziną 14.00 - 24 czerwca 2009 r.
 206. Wystąpienie RPO do Prezydenta Radomia w sprawie wypowiedzi p. Ryszarda Fałka, Wiceprezydent Miasta Radomia po wykładzie Paula Camerona:. "Rodzina i szkoła wobec wyzwań rewolucji seksualnej" - 24 czerwca 2009 r.
 207. Wystąpienie RPO do MON w sprawie obowiązkowego uczestniczenia żołnierzy w uroczystościach o charakterze religijnym - 24 czerwca 2009 r.
 208. Wystąpienie RPO podczas konferencji na temat: "Białej Księgi" - 24 czerwca 2009 r.
 209. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie propozycji wprowadzenia legitymacji dla osób transpłciowych z dwoma zdjęciami - 19 czerwca 2009 r.
 210. Wystąpienie RPO do Redaktora Naczelnego Programu I Polskiego Radia w sprawie powierzenia czytania porannych serwisów informacyjnych PR I Polskiego Radia jedynie mężczyznom - 19 czerwca 2009 r.
 211. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie dystrybucji karty promującej portal: "Codziennik Prawny" wśród maturzystów - 19 czerwca 2009 r.
 212. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu prac legislacyjnych nad nowelizacją rozporządzenia określającego wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego - 18 czerwca 2009 r.
 213. Wystąpienie RPO do Rady Ministrów w sprawie wsparcia akcji na rzecz podnoszenia świadomości prawnej obywateli zwłaszcza młodzieży poprzez dystrybucję informacji o: "Codzienniku Prawnym" - 18 czerwca 2009 r.
 214. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli - 18 czerwca 2009 r.
 215. Wystąpienie RPO podczas debaty w Senacie RP w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - 17 czerwca 2009 r.
 216. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ratyfikacji Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, zwanej Europejską Konwencją Bioetyczną - 16 czerwca 2009 r.
 217. Wystąpienie RPO do Dyrektor Programu III Polskiego Radia w sprawie zawieszenia na okres kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego programu "Pocztówka dźwiękowa Wojciecha Cejrowskiego" - 9 czerwca 2009 r.
 218. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia obywatelom odpowiedniego dostępu do źródeł prawa - 9 czerwca 2009 r.
 219. Wystąpienie RPO do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie wypowiedzi Wojciech Cejrowskiego, która miała zawierać nawoływania do nienawiści oraz stosowania przemocy wobec osób homoseksualnych - 1 czerwca 2009 r.
 220. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie zawieszenia na okres kampanii wyborczej cyklu "Wojciech Cejrowski - boso przez świat" - 1 czerwca 2009 r.
 221. Wystąpienie RPO do Prezesa Business Center Club w sprawie wniosku BCC do TK o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz art. 86 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Konstytucją - 29 maja 2009 r.
 222. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie dostosowania peronów i stacji kolejowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością - 29 maja 2009 r.
 223. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie prac nad projektem ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania - 25 maja 2009 r.
 224. Wystąpienie RPO do Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w sprawie prac nad projektem ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania - 25 maja 2009 r.
 225. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozpatrywania skarg w organach wymiaru sprawiedliwości - 22 maja 2009 r.
 226. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu Spółki RUCH S.A w sprawie zasad dystrybucji prasy erotycznej i pornograficznej - 21 maja 2009 r.
 227. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie zobowiązania wojewodów do objęcia wzmożonym nadzorem uchwał jednostek samorządu gminnego dotyczących ustalania opłat za świadczenia prowadzone przez gminne przedszkola publiczne - 18 maja 2009 r.
 228. Wystąpienie RPO do Prezesa NIK w sprawie wyników kontroli: przygotowania Polski do organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz "Stanu realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009" - 18 maja 2009 r.
 229. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w sprawie znieważania Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Lecha Kaczyńskiego przez Posła na Sejm RP - Pana Janusza Palikota - 14 maja 2009 r.
 230. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie rozpatrzenia postulatów lekarzy pediatrów, hepatologów i specjalistów chorób zakaźnych dotyczących weryfikacji sposobu leczenia dzieci cierpiących na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby - 14 maja 2009 r.
 231. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie zróżnicowania sytuacji podatników uzyskujących po 31 grudnia 2008 r. przychody ze zbycia nieruchomości i ograniczonych praw rzeczowych - 13 maja 2009 r.
 232. Wystąpienie RPO do Szefa KPRM w sprawie przetrzymywania przez KPRM dokumentów dotyczących żony dra Piotra Gontarczyka - wicedyrektora Biura Lustracyjnego IPN - 13 maja 2009 r.
 233. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie sporządzenia przez starostów wykazu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - 12 maja 2009 r.
 234. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie implementacji w Polsce zaleceń grupy ekspertów przy Parlamencie Europejskim dotyczących zapobiegania, rozpoznawania i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B - 11 maja 2009 r.
 235. Wystąpienie RPO do Prorektora ds. spraw studenckich i informatyzacji UKSW w sprawie odwołania konferencji naukowej: "Homoseksualizm z naukowego i religijnego punktu widzenia" - 8 maja 2009 r.
 236. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw i wolności członków wszystkich mniejszości narażonych na zachowania o charakterze dyskryminacyjnym - 8 maja 2009 r.
 237. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyroku ETPC w Strasburgu z 20 stycznia 2009 r. (sprawa: Palewski przeciwko Polsce) - 8 maja 2009 r.
 238. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci w wieku lat Sześciu - 7 maja 2009 r.
 239. Wystąpienie RPO do MF w sprawie przepisów dotyczących ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców oraz warunków z jej korzystania - 6 maja 2009 r.
 240. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie ewentualnych zagrożeń, jakie może spowodować dotarcie do Polski na szerszą skalę wirusa grypy A/H1N1 - 4 maja 2009 r.
 241. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie nieprawidłowości, jakie miały miejsce w trakcie przeprowadzania tegorocznych egzaminów gimnazjalnych - 30 kwietnia 2009 r.
 242. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie rozważenie możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 30 kwietnia 2009 r.
 243. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów - Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie przeprowadzenia niezbędnych korekt i zmian procedur i praktyk funkcjonujących w zakresie wdrażania prawa UE oraz przedstawienia wyjaśnień przyczyn zaistniałych opóźnień i braków w implementacji aktów tego prawa - 29 kwietnia 2009 r.
 244. Wystąpienie RPO do Ombudsmana Rumunii w sprawie działań podejmowanych w związku ze śmiercią obywatela Rumunii Claudiu Crulica w polskim areszcie w wyniku głodówki - 29 kwietnia 2009 r. (wersja polska)
 245. Wystąpienie RPO do Ombudsmana Rumunii w sprawie działań podejmowanych w związku ze śmiercią obywatela Rumunii Claudiu Crulica w polskim areszcie w wyniku głodówki - 29 kwietnia 2009 r. (wersja angielska)
 246. Wystąpienie RPO do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w sprawie wyboru tematu i zakresu prac dyplomowych - 27 kwietnia 2009 r.
 247. Wystąpienie RPO do MRiRW w sprawie przypadków odmowy przyznania rolnikom pomocy finansowej w ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" - 24 kwietnia 2009 r.
 248. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia w sprawie objęcia sprawców przestępstw seksualnych przedsięwzięciami o charakterze terapeutycznym - 24 kwietnia 2009 r.
 249. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w związku z utrzymującymi się wątpliwościami odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków finansowych przyznawanych w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 24 kwietnia 2009 r.
 250. Wystąpienie RPO otwierające konferencję: "Społeczne Nierówności Edukacyjne" - 23 kwietnia 2009 r.
 251. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ratyfikacji Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, zwanej Europejską Konwencją Bioetyczną - 22 kwietnia 2009 r.
 252. Wystąpienie RPO do Sekretarza Generalnego Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie odwołania konferencji naukowej poświęconej wydarzeniom czerwcowym 1989 roku - 22 kwietnia 2009 r.
 253. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie udziału kobiet w życiu publicznym - 22 kwietnia 2009 r.
 254. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu Rady Ministrów w sprawie udziału kobiet w życiu publicznym - 22 kwietnia 2009 r.
 255. Wystąpienie RPO do Marszałka Senatu w sprawie udziału kobiet w życiu publicznym - 22 kwietnia 2009 r.
 256. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udziału kobiet w życiu publicznym - 22 kwietnia 2009 r. - 22 kwietnia 2009 r.
 257. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wprowadzającej dwie kategorie zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi - 21 kwietnia 2009 r.
 258. Wystąpienie RPO do Ministra Środowiska w sprawie wprowadzania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych - 20 kwietnia 2009 r.
 259. Wystąpienie RPO do Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sprawie wykładu Pana Wojciecha Cejrowskiego pt. "Co z tym Ciemnogrodem - czyli Polska według Cejrowskiego", podczas którego miały paść obraźliwe sformułowania wobec osób homoseksualnych - 17 kwietnia 2009 r.
 260. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie zapewnienia wyborcom niepełnosprawnym, przebywającym w dniu wyborów poza granicami kraju, możliwości efektywnego skorzystania z przysługującego im czynnego prawa wyborczego - 16 kwietnia 2009 r.
 261. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłaty za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 16 kwietnia 2009 r.
 262. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie problemów w leczeniu chorych cierpiących na raka nerki - 15 kwietnia 2009 r.
 263. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie pobierania opłat za prowadzenie przewodów doktorskich na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - 14 kwietnia 2009 r.
 264. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie dokonania przez ucznia jednoznacznego, rozłącznego wyboru między możliwością uczęszczania na zajęcia z etyki albo na zajęcia z religii - 10 kwietnia 2009 r.
 265. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia w sprawie protestów ratowników medycznych - 10 kwietnia 2009 r.
 266. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia w sprawie planowanego zamknięcia szpitalnej izby przyjęć dla dzieci w Grodzisku Mazowieckim - 9 kwietnia 2009 r.
 267. Wystąpienie RPO do MRiRW w sprawie udzielania pomocy finansowej nawspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych - 6 kwietnia 2009 r.
 268. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawidłowego konstruowania przepisów prawnych, a w szczególności obowiązku wprowadzenia przepisów przejściowych do uchwalanych ustaw - 6 kwietnia 2009 r.
 269. Wystąpienie RPO do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie prawidłowego konstruowania przepisów prawnych, a w szczególności obowiązku wprowadzenia przepisów przejściowych do uchwalanych ustaw - 6 kwietnia 2009 r.
 270. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zrównania uprawnień pokrzywdzonego z uprawnieniami innych podmiotów w postępowaniu dotyczącym nieletnich, poprzez przyznanie mu praw strony - 6 kwietnia 2009 r.
 271. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Stanowiska KRS z 1 kwietnia 2009 r. - 3 kwietnia 2009 r.
 272. Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności kontynuowania prac nad projektem Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw - 3 kwietnia 2009 r.
 273. Wystąpienie RPO do MRR w sprawie zakresu zastosowania zmienionego wzoru weksla in blanco stanowiącego prawidłowe zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy unijnych - 3 kwietnia 2009 r.
 274. Wystąpienie RPO do MNiSW w sprawie zlecenia PKA dokonania kontroli na UJ w związku z nieprawidłowościami metodologicznymi w procedurze przygotowania, recenzowania i obrony pracy magisterskiej Pana Pawła Zyzaka - 3 kwietnia 2009 r.
 275. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania przez Sąd Okręgowy w Lublinie wobec podejrzanego o przestępstwo znęcania się nad rodziną, który po uchyleniu tego środka zapobiegawczego dokonał zabójstwa żony - 30 marca 2009 r.
 276. Wystąpienie RPO do Szefa KPRM w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej powszechnego spisu ludności i mieszkań, który ma zostać przeprowadzony w roku 2011 - 27 marca 2009 r.
 277. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego KNF w sprawie działalności banków w zakresie weryfikowania i renegocjowania umów zawieranych z klientami - 27 marca 2009 r.
 278. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie zmian przepisów prawnych w zakresie rejestracji i dokonywania pochówku dzieci martwo urodzonych - 27 marca 2009 r.
 279. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zmian przepisów prawnych w zakresie rejestracji i dokonywania pochówku dzieci martwo urodzonych - 27 marca 2009 r.
 280. Wystąpienie RPO do MRR w sprawie usprawnienia procesu wdrażania funduszy europejskich - 27 marca 2009 r.
 281. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie problemów związanych z edukacją przedszkolną - 27 marca 2009 r.
 282. Wystąpienie RPO do Szefa ABW dotyczące stanu śledztwa w sprawie zabójstwa na terenie Pakistanu polskiego obywatela - 26 marca 2009 r.
 283. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku w treści art. 185a i art. 185b K.p.k. wystarczającej gwarancji ochrony dzieci przed powtórną wiktymizacją, której ofiarą stają się zeznając w charakterze świadków - 25 marca 2009 r.
 284. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego KNF w sprawie pogarszającej się sytuacji osób i podmiotów, które korzystając z usług bankowych i finansowych narażone są na niekorzystne dla nich decyzje - 24 marca 2009 r.
 285. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie przedmiotowego zakresu zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych - 20 marca 2009 r.
 286. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie niepokojącego wzrostu zachorowań małych dzieci na biegunki - 20 marca 2009 r.
 287. Wystąpienie RPO do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie problemów obywateli z elektronicznym dostępem do sądów - 19 marca 2009 r.
 288. Wystąpienie RPO do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie problemów użytkowników rodzinnych ogródków działkowych wynikających z działalności Polskiego Związku Działkowców - 19 marca 2009 r.
 289. Wystąpienie RPO do Prezesa Polskiego Związku Piłki Ręcznej w sprawie obowiązujących w piłce ręcznej standardów dotyczących postanowień kontraktów sportowych oraz praktyki klubów piłki ręcznej, które mają związek z ochroną zawodniczek zachodzących w ciążę - 18 marca 2009 r.
 290. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dopuszczalności skierowania stron do mediacji w drodze postanowienia sądu w postępowaniu uproszczonym - 18 marca 2009 r.
 291. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niektórych uregulowań ustawy Prawo wodne w zakresie uprawnień członków spółek wodnych oraz związków wałowych - 18 marca 2009 r.
 292. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu znowelizowanie zasad kontroli sądowej zatrzymania w przypadku śmierci zatrzymanego podczas tej czynności - 16 marca 2009 r.
 293. Wystąpienie RPO do RPD w sprawie wpływu kryzysu finansowego na najmłodszych obywateli kraju - 16 marca 2009 r.
 294. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie sytuacji kobiet przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które równolegle prowadziły działalność gospodarczą, a obecnie mają znaczne zaległości wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek emerytalnych i rentowych - 16 marca 2009 r.
 295. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie planu realizacji dotychczasowych zamierzeń resortu w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i rodzin w związku ze zmienioną sytuacją finansową - 13 marca 2009 r.
 296. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego dotyczące działań resortu w sprawach przemocy ze strony osób pełniących funkcje opiekuńcze, której ofiarami są dzieci - 13 marca 2009 r.
 297. Wystąpienie RPO do MPiPS dotyczące działań resortu w sprawach przemocy ze strony osób pełniących funkcje opiekuńcze, której ofiarami są dzieci - 13 marca 2009 r.
 298. Wystąpienie RPO do MEN dotyczące działań resortu w sprawach przemocy ze strony osób pełniących funkcje opiekuńcze, której ofiarami są dzieci - 13 marca 2009 r.
 299. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie możliwości realizacji wyroku TK dotyczącego przepisu zezwalającego na długotrwałe przeludnienie aresztów śledczych i zakładów karnych oraz problemu wykonywania kar wobec osób, które z różnych przyczyn nie odbywają prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności - 13 marca 2009 r.
 300. Wystąpienie RPO do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian w ustawie - Kodeks karny wykonawczy - 12 marca 2009 r.
 301. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego PKW w sprawie zapewnienia osobom niewidomym i niedowidzącym możliwości oddania głosu w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego - 12 marca 2009 r.
 302. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie stypendiów szkolnych przyznawanych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej - 12 marca 2009 r.
 303. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie planu realizacji dotychczasowych zamierzeń resortu wobec dzieci i rodzin w związku ze zmienioną sytuacją finansową - 11 marca 2009 r.
 304. Wniosek RPO do TK w sprawie postępowania sądowego w sprawach wyborczych - 11 marca 2009 r.
 305. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania tymczasowego aresztowania, w tym zwłaszcza jego długotrwałości - 11 marzec 2009 r.
 306. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu - w postaci nieodpłatnego świadczenia - osiąganego przez lekarzy i pielęgniarki uczestniczących w bezpłatnych formach kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, organizowanych przez WHD - 11 marca 2009 r.
 307. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego KNF w sprawie opcji walutowych wystawianych na rzecz banków przez polskich przedsiębiorców - 10 marca 2009 r.
 308. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie odmownej decyzji dotyczącej wniosku Fundacji Lux Veritatis o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej na pokrycie wydatków związanych z realizowanym przez Fundację przedsięwzięciem w zakresie odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu - 6 marca 2009 r.
 309. Wystąpienie RPO do Ministra Środowiska w sprawie wyjaśnienia trybu i przesłanek rozwiązania umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Fundacją Lux Veritatis, która dotyczyła dofinansowania realizowanego przez Fundację przedsięwzięcia w zakresie odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu - 6 marca 2009 r.
 310. Wystąpienie RPO do RPD w sprawie działań na rzecz wyeliminowania problemów rzutujących na stan ochrony praw dzieci - 6 marca 2009 r.
 311. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Śledczej Sejmu RP do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika - 6 marca 2009 r.
 312. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie uszkodzonego na jednym z pasów warszawskiego lotniska Okęcie radiowego systemu nawigacyjnego, wspomagającego lądowanie samolotu przy złych warunkach atmosferycznych - 5 marca 2009 r.
 313. Wystąpienie RPO do Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" w sprawie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich przejawów rasizmu, nietolerancji, i dyskryminacji, również w związku z odbywającymi się imprezami sportowymi - 5 marca 2009 r.
 314. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia właściwej skuteczności mechanizmów systemu ochrony praw człowieka w Polsce w związku z uszczupleniem środków budżetowych przyznanych urzędowi RPO - 5 marca 2009 r.
 315. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian w ustawie Kodeks karny - 25 lutego 2009 r.
 316. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie przepisów znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza Polską, które pomijają sytuację osób odliczających od polskiego podatku, podatek zapłacony za granicą, a następnie otrzymały jego zwrot - 25 lutego 2009 r.
 317. Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie realizacji w związku z obecną sytuacją finansową programów dotyczących dzieci i młodzieży - 25 lutego 2009 r.
 318. Wystąpienie RPO do Posła Ryszarda Kalisza, Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rozważenia możliwości zainicjowania działań legislacyjnych prowadzących do objęcia zakresem podmiotowym art. 8 ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego osób, które poddane były faktycznym represjom ze strony organów państwa w latach 1944 - 89 - 25 lutego 2009 r.
 319. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i zarządców domów utworzonych w przeszłości na podstawie przepisów Prawa lokalowego - 24 lutego 2009 r.
 320. Wystąpienie RPO do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie zbadania czy prezentowana w jednym z warszawskich centrów handlowych wystawa "Bodies - the exhibition" nie wypełnia dyspozycji art. 262 § 1 kodeksu karnego tj. przestępstwa znieważenia zwłok ludzkich - 20 lutego 2009 r.
 321. Wystąpienie RPO do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie zbadania czy prezentowana w jednym z warszawskich centrów handlowych wystawa "Bodies - the exhibition" nie wypełnia dyspozycji art. 262 § 1 kodeksu karnego tj. przestępstwa znieważenia zwłok ludzkich - 20 lutego 2009 r.
 322. Wystąpienie RPO do Ministra Gospodarki w sprawie uregulowań dotyczących odbywania aplikacji na rzecznika patentowego - 19 lutego 2009 r.
 323. Wystąpienie RPO do MS w sprawie ograniczeń w dostępie do zawodu tłumacza przysięgłego - 17 lutego 2009 r.
 324. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie działań dotyczących naruszenia praw zawartych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - 16 lutego 2009 r.
 325. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia zakresu pomocy rodzicom, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych - 16 lutego 2009 r.
 326. Wystąpienie RPO do Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowanego zmniejszenia wydatków na wojsko - 16 lutego 2009 r.
 327. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów z prośbą o udzielenie informacji czy planowane przez rząd ograniczenia budżetowe nie naruszą obowiązujących ustaw - 16 lutego 2009 r.
 328. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie powtarzających się w skargach kierowanych do Biura RPO problemów odnośnie kontroli formalnej wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia - 16 lutego 2009 r.
 329. Wystąpienie RPO do Dyrektora Krajowego Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury odnośnie współpracy ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego z Biurem RPO - 16 lutego 2009 r.
 330. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie planowanego przez resort edukacji wprowadzenia obowiązkowych zajęć z etyki, dla uczniów nieuczęszczających na lekcje religii - 16 lutego 2009 r.
 331. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia z prośbą o udzielenie informacji na temat przewidywanych ograniczeń w dostępie dzieci oraz matek do świadczeń profilaktycznych, diagnostyczno - leczniczych oraz rehabilitacyjnych - 13 lutego 2009 r.
 332. Wystąpienie RPO do Rady Etyki Mediów w sprawie artykułu pt. "Pół wieku życia na haju", który 3. lutego 2009 r. został opublikowany w "Dzienniku" - 13 lutego 2009 r.
 333. Wystąpienie RPO do Przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej Sejmu RP w sprawie wypowiedzi posła Artura Górskiego naruszającej godność osób o odmiennej orientacji seksualnej - 13 lutego 2009 r.
 334. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowania odwoławczego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje prawnicze - 11 lutego 2009 r.
 335. Wystąpienie RPO do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zabicia polskiego obywatela uprowadzonego na terenie Pakistanu - 9 lutego 2009 r.
 336. Wystąpienie RPO do Naczelnika Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Wydział IV Zamiejscowy w Krakowie w sprawie zabicia polskiego obywatela uprowadzonego na terenie Pakistanu - 9 lutego 2009 r.
 337. Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie przypadków naruszania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej - 4 lutego 2009 r. (wersja angielska)
 338. Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie przypadków naruszania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej - 4 lutego 2009 r. (wersja polska)
 339. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 3 lutego 2009 r.
 340. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce - 3 lutego 2009 r.
 341. Wystąpienie RPO do Wiceprezesa Rady Ministrów, MSWiA w sprawie oceny funkcjonowania przepisów o dostępie do informacji publicznej - 2 lutego 2009 r.
 342. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niemożności skutecznego ścigania czynu polegającego na nieumyślnym uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego - 2 lutego 2009 r.
 343. Wystąpienie RPO do Prezesa IPN w sprawie nałożenia na IPN obowiązku zweryfikowania funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa w związku z odebraniem przywilejów emerytalnych części z nich - 30 stycznia 2009 r.
 344. Wystąpienie RPO do Ministra Sportu w sprawie powtarzających się podczas imprez sportowych incydentów o charakterze rasistowskim - 29 stycznia 2009 r.
 345. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie aktualnych prac nad wdrożeniem niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania - 29 stycznia 2009 r.
 346. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań przygotowawczych oraz braku skuteczności prokuratury w śledztwach, dotyczących spraw budzących największe zainteresowanie społeczne - 28 stycznia 2009 r.
 347. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów "Ad Vocem" w Jaworznie dotyczącego liczby prokuratorów, którzy złożyli rezygnację ze stanowiska prokuratora - 26 stycznia 2009 r.
 348. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie raportu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii na temat wzrastających antypolskich nastrojów w Wielkiej Brytanii i programu mającego na celu pomoc w integracji polskich imigrantów z lokalnymi społecznościami w tym kraju - 26 stycznia 2009 r.
 349. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie wykorzystania środków pochodzących z funduszy europejskich - 22 stycznia 2009 r.
 350. Wystąpienie RPO do Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w sprawie planowanych kolejnych protestów sędziów - 22 stycznia 2009 r.
 351. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwestii uregulowania jawności postępowania dyscyplinarnego w stosunku do przedstawicieli różnych zawodów prawniczych - 20 stycznia 2009 r.
 352. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie zgodności przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym z tzw. Konwencją Wiedeńską - 20 stycznia 2009 r.
 353. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu, w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów: Policji, prokuratury i Służby Więziennej w sprawach prowadzonych w związku ze śmiercią K. Olewnika - 19 stycznia 2009 r.
 354. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w zakresie praktyki stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu - 19 stycznia 2009 r.
 355. Wystąpienie RPO do Dyrektora Generalnego Służby Więzienne w sprawie informacji na temat okoliczności śmierci Roberta Pazika i niepodjęcia przez Służbę Więzienną stosownych działań w celu wyeliminowania niedostatków w zakresie stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych tzw. niebezpiecznych - 19 stycznia 2009 r.
 356. Wystąpienie RPO do Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka w sprawie pomocy osobie torturowanej w kazachskim więzieniu - 19 stycznia 2009 r. (wersja polska)
 357. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO w sprawie prac nad nowelizacją ustawy lustracyjnej oraz ustawy o IPN - 19 stycznia 2009 r.
 358. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie przemocy wobec dzieci i pomocy dzieciom, które stały się ofiarami przestępstw - 19 stycznia 2009 r.
 359. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie wysokości stawek podatku od towarów i usług w porównaniu do stawek obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej - 16 stycznia 2009 r.
 360. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozważenie inicjatywy ustawodawczej w sprawie przynależności do niektórych samorządów zawodowych, co w ocenie RPO mogłoby przyspieszyć rozwiązanie problemu oraz poszerzyć sferę wolności obywatelskiej i działalności gospodarczej - 15 stycznia 2009 r.
 361. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści świadectwa pracy w części dotyczącej trybu ustania stosunku pracy w przypadku, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie - 14 stycznia 2009 r.
 362. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" w sprawie proponowanych postanowień projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej - 13 stycznia 2009 r.
 363. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ograniczenia immunitetów parlamentarnego i sędziowskiego - 13 stycznia 2009 r.
 364. Wystąpienie RPO do MON w sprawie problemów zgłoszonych przez marynarzy 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, podczas wizytacji przedstawicieli RPO, która miała miejsce w grudniu 2008 r. - 13 stycznia 2009 r.
 365. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" w sprawie proponowanych postanowień projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej - 13 stycznia 2009 r.
 366. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie trudności, jakie napotyka Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w trakcie organizowania zbiórek publicznych - 9 stycznia 2009 r.
 367. Wystąpienie RPO do Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w sprawie traktowania obywateli polskich przez służby imigracyjne USA - 9 stycznia 2009 r. (wersja polska)
 368. Wystąpienie RPO do Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w sprawie traktowania obywateli polskich przez służby imigracyjne USA - 9 stycznia 2009 r. (wersja angielska)
 369. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie decyzji odmownej wojewody mazowieckiego w sprawie decyzji odmownej wojewody mazowieckiego w sprawie stwierdzenia polskiego obywatelstwa p. Heleny Pelermann. - 8 stycznia 2009 r.
 370. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych w dochodzeniu roszczeń od ich sprawców - 8 stycznia 2009 r.
 371. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przeliczania przez banki, które udzieliły swoim klientom kredytów w walutach obcych, wartości walutowych w sposób niekorzystny dla swoich klientów - 8 stycznia 2009 r.
 372. Wystąpienie RPO do Ministra Gospodarki w sprawie stanu zaopatrzenia Polski w gaz ziemny - 8 stycznia 2009 r.
 373. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie traktowania obywateli polskich na granicach przez służby imigracyjne USA - 8 stycznia 2009 r.
 374. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu Fundacji "Ius et Lex" w sprawie możliwość przystąpienia fundacji do sprawy Janowiec and Trybowski v. Russia - 7 stycznia 2009 r.
 375. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika MSZ do spraw postępowań przed ETPC w sprawie możliwość przystąpienia Polski do sprawy Janowiec and Trybowski v. Russia - 7 stycznia 2009 r.
 376. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu Fundacji "Ius et Lex" w sprawie możliwość przystąpienia fundacji do sprawy Janowiec and Trybowski v. Russia - 7 stycznia 2009 r.
 377. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy Polakom wracającym do kraju z emigracji zarobkowej - 6 stycznia 2009 r.
 378. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z warunkami ostrej zimy - 6 stycznia 2009 r.
 379. Wystąpienie RPO do p.o. Prezesa TVP S.A, w sprawie udostępnienia niezbędnego czasu antenowego w Telewizji Publicznej dla potrzeb XVII finału WOŚP - 5 stycznia 2009 r.
 380. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków finansowych przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 5 stycznia 2009 r.
 381. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie zapewnienia efektywnych form pomocy obywatelom polskim poszukującym pracy lub już zatrudnionym w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - 29 grudnia 2008 r.
 382. Wystąpienie RPO do Szefa Kancelarii Prezesa Rzeczpospolitej Polskiej - 24 grudnia 2008 r.
 383. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowego Mechanizmu Prewencji - 24 grudnia 2008 r.
 384. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu RP w sprawie Krajowego Mechanizmu Prewencji - 24 grudnia 2008 r.
 385. Wystąpienie RPO do Marszałka Senatu RP w sprawie Krajowego Mechanizmu Prewencji - 24 grudnia 2008 r.
 386. Wystąpienie RPO do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie Krajowego Mechanizmu Prewencji - 24 grudnia 2008 r.
 387. Wystąpienie RPO w związku z pismem Przewodniczącego KP PIS w sprawie nieprawidłowości jakie miały mieć miejsce w związku z wszczętym przez Prokuraturę Okręgową w Płocku śledztwem w sprawie polecenia ujawnienia fragmentów akt postępowania przygotowawczego Jarosławowi Kaczyńskiemu przez Zbigniewa Ziobrę b. Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego - 23 grudnia 2008 r.
 388. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie treści wykorzystywanego w niektórych rejonach Polski (województwo pomorskie) formularza świadectwa lekarskiego o przydatności fizycznej do zawodu nauczycielskiego - 23 grudnia 2008 r.
 389. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie dowolności w ustalaniu przez Krajową Radę Radców Prawnych wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych - 23 grudnia 2008 r.
 390. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie egzaminów maturalnych w szkołach kształcących uczniów w systemie dwujęzycznym - 23 grudnia 2008 r.
 391. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w procesie wykonania zaleceń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zawartych w wyroku w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce oraz wobec uzasadnionych wątpliwości natury konstytucyjnej dotyczących brzmienia niektórych przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - 22 grudnia 2008 r.
 392. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań dotyczących oświadczeń majątkowych zobowiązanych pracowników KGP oraz trybu postępowania w tym zakresie - 22 grudnia 2008 r.
 393. Wystąpienie RPO podczas spotkania z Radcami i Ministrami Ambasad UE w Polsce, które miało miejsce w Ambasadzie Francji - 19 grudnia 2008 r.
 394. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie regulowania kosztów holowania i parkowania pojazdów - 19 grudnia 2008 r.
 395. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie regulowania kosztów holowania i parkowania pojazdów - 19 grudnia 2008 r.
 396. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku decyzji w kwestii wysokości opłaty za aplikację radcowską - 19 grudnia 2008 r.
 397. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu wadliwej praktyki działania organów postępowania karnego w sprawach odnoszących się do przemocy w rodzinie - 18 grudnia 2008 r.
 398. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zastrzeżeń co do niezależności Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ppłk Krzysztofa Bondaryka - 18 grudnia 2008 r.
 399. Wystąpienie RPO do Przewodniczącej Rady Etyki Mediów w sprawie artykułu: "Za co nagradza Kochanowski" autorstwa Ewa Siedleckiej, który 2 grudnia 2008 r. został opublikowany w Gazecie Wyborczej - 16 grudnia 2008 r.
 400. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia epidemiologicznego biegunkami wśród małych dzieci - 15 grudnia 2008 r.
 401. Wystąpienie RPO do Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w sprawie używania zwrotu "nazistowski", a nie "niemiecki" obóz koncentracyjny przez przewodników Muzeum - 15 grudnia 2008 r.
 402. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą płciową - 11 grudnia 2008 r.
 403. Wystąpienie RPO do Ambasadora Indii w Polsce w sprawie zamachów terrorystycznych w Bombaju oraz prześladowań Chrześcijan w Indiach - 10 grudnia 2008 r.(wersja polska)
 404. Wystąpienie RPO do Ambasadora Indii w Polsce w sprawie zamachów terrorystycznych w Bombaju oraz prześladowań Chrześcijan w Indiach - 10 grudnia 2008 r.(wersja angielska)
 405. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zamiaru zaprzestania kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Izbą Porodową w Lędzinach i możliwości funkcjonowania w Polsce izb porodowych oraz korzystania ze świadczeń tych izb w ramach środków publicznych - 10 grudnia 2008 r.
 406. Wystąpienie RPO do MRiRW w sprawie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego - 10 grudnia 2008 r.
 407. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uregulowania, które sankcjonowałoby prawo do zaskarżenia samego uzasadnienia wyroku - 9 grudnia 2008 r.
 408. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji w środowisku prawniczym - 9 grudnia 2008 r.
 409. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań funkcjonariuszy Policji w siedzibie SDP - 8 grudnia 2008 r.
 410. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów ws. prac Parlamentu nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r. w części dotyczącej RPO - 8 grudnia 2008 r.
 411. Wystąpienie RPO z okazji otwarci Sesji dla uczczenia 60 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - 4 grudnia 2008 r.
 412. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie obowiązku uiszczania opłaty planistycznej w przypadku zbycia nieruchomości w formie darowizny osobom bliskim - 3 grudnia 2008 r.
 413. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie przenoszenia przez najemców lokali, mieszczących się w budynkach należących do TBS, praw wynikających z łączących ich z TBS-em umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali - 3 grudnia 2008 r.
 414. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - 1 grudnia 2008 r. 
 415. Wystąpienie RPO do KGP w sprawie przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela przez funkcjonariuszy Policji - 28 listopada 2008 r.
 416. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrudnień w praktycznej możliwości działania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem przez organizacje pozarządowe - 26 listopada 2008 r.
 417. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie braku uregulowań prawnych w zakresie zasad eksploatacji schronów znajdujących się w budynkach mieszkalnych - 26 listopada 2008 r.
 418. Wystąpienie RPO do Szefa ABW w sprawie grupowej kontroli korespondencji obywateli - 25 listopada 2008 r.
 419. Wystąpienie RPO do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji - 24 listopada 2008 r.
 420. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie udziału w dyskusji nad projektem ustawy budżetowej na rok 2009, która będzie miała miejsce na najbliższym posiedzeniu Sejmu - 24 listopada 2008 r.
 421. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie zasad rozliczania organizacji zajmujących się wszechstronną opieką paliatywną - 22 listopada 2008 r.
 422. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie nieczytelności danych określających właściciela pojazdu w nowym druku dowodu rejestracyjnego - 20 listopada 2008 r.
 423. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia odpowiednich standardów opieki paliatywno-hospicyjnej - 20 listopada 2008 r.
 424. Wystąpienie RPO do Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie postępowania z wniosku p. Trybowskiego i Janowca dotyczącego nieujawnienia przez rząd rosyjski dokumentów związanych ze zbrodnią katyńską - 18 listopada 2008 r.
 425. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian polskiego prawa wyborczego ułatwiających obywatelom udział w wyborach - 14 listopada 2008 r.
 426. Wystąpienie RPO do Prezydenta Krakowa w sprawie zamieszczenia na drzwiach jednego z krakowskich barów mlecznych informacji o nie obsługiwaniu m.in. "osób brudnych" - 13 listopada 2008 r.
 427. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie opracowanego przez zespół ekspertów działający przy urzędzie RPO projektu ustawy - Przepisy ogólne prawa Administracyjnego - 13 listopada 2008 r.
 428. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości Sejmu RP w sprawie opracowanego przez zespół ekspertów działający przy urzędzie RPO projektu ustawy - Przepisy ogólne prawa Administracyjnego - 13 listopada 2008 r.
 429. Wystąpienie RPO do Konsula Generalnego RP w Brazylii w sprawie warunków bytowych, w jakich przebywają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, osadzeni w zakładach karnych w Brazylii - 8 listopada 2008 r.
 430. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie szkodliwej dla zwalczania przemocy w rodzinach sterotypizacji kobiet jako ofiar i mężczyzn jako sprawców - 7 listopada 2008 r.
 431. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie szkodliwej dla zwalczania przemocy w rodzinach sterotypizacji kobiet jako ofiar i mężczyzn jako sprawców - 7 listopada 2008 r.
 432. Wystąpienie RPO do Marszałka Senatu w sprawie możliwości współpracy z Komisją Praw Człowieka Arabii Saudyjskiej - 7 listopada 2008 r.
 433. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowana działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji w związku z decyzją Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która skreśliła z projektu budżetu RPO na 2009 r. wszystkie wydatki na ten cel - 7 listopada 2008 r.
 434. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie raportu "Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej" - 7 listopada 2008 r.
 435. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego poprzez modyfikację, między innymi unormowań zawartych w art. 55 i w art. 330 - 7 listopada 2008 r.
 436. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów dotyczące przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawach reprywatyzacyjnych - 6 listopada 2008 r.
 437. Wystąpienie RPO do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom w procesie absorpcji środków unijnych w perspektywie finansowania 2007-2013 - 6 listopada 2008 r.
 438. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie chorych dzieci potrzebujących leczenia wysokospecjalistycznego zwłaszcza kardiochirurgicznego - 5 listopada 2008 r.
 439. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wniosku do TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów - 24 października 2008 r.
 440. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - 23 października 2008 r.
 441. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie powołania stanowiska "oficera łącznikowego" w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 24 października 2008 r.
 442. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowań dyscyplinarnych w zawodach prawniczych: sędziego sądu powszechnego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego i notariusza - 17 października 2008 r.
 443. Wystąpienie RPO do Szefa ABW w sprawie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP - 17 październik 2008 r.
 444. Wystąpienie RPO do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie udostępnienia archiwalnych nagrań z przekazania na ręce żony Lecha Wałęsy pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r. - 16 października 2008 r.
 445. Wystąpienie RPO do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie języka używanego w programie "Gwiazdy Tańczą na lodzie" emitowanym w TVP 2 - 16 października 2008 r.
 446. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku dostępu stron do akt sprawy o wykroczenie na etapie czynności wyjaśniających - 15 października 2008 r.
 447. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie badań technicznych pojazdów wykonywanych przed ich pierwszą rejestracją w Polsce - 15 października 2008 r.
 448. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań dla ochrony polskich obywateli w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym, który ma miejsce w tym kraju - 13 październik 2008 r.
 449. Wystąpienie RPO do Konsula Generalnego RP w Reykiaviku w sprawie sytuacji Polaków w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym, który ma miejsce w tym kraju - 10 października 2008 r.
 450. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzaminu na aplikacje prawnicze - 8 października 2008 r.
 451. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji art. 540 § 2 Kodeksu postępowania karnego - 7 października 2008 r.
 452. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy o lekarzu sądowym - 7 października 2008 r.
 453. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych, które latem spustoszyły niektóre regiony Polski - 7 października 2008 r.
 454. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obecnie prowadzonych lub planowanych prac legislacyjnych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. odnośnie art. 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego - 7 październik 2008 r.
 455. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie przypadków samobójczych zgonów pacjentów przebywających w szpitalach - 2 października 2008 r.
 456. Wystąpienie RPO do Prokuratora Krajowego w sprawie przypadków samobójczych zgonów pacjentów przebywających w szpitalach - 2 października 2008 r.
 457. Wystąpienie RPO do Prezesa IPN w sprawie udostępniania do wglądu w celach prowadzenia badań naukowych dokumentów zgromadzonych w archiwum IPN - 2 października 2008 r.
 458. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie przypadków samobójczych zgonów pacjentów przebywających w szpitalach - 2 października 2008 r.
 459. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie nierozwiązanych w systemie edukacji kwestii, takich jak: egzaminy gimnazjalne, obniżenie wieku nauczania obowiązkowego oraz łączonych lekcji w szkołach podstawowych w gminach wiejskich - 2 październik 2008 r.
 460. Wystąpienie RPO do Prezydenta Warszawy w sprawie dostosowania stacji warszawskiego metra do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących - 2 października 2008 r.
 461. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie zapewnienia opieki konsularnej jak największej liczbie Polaków przebywających zagranicą - 29 września 2008 r.
 462. Wystąpienie RPO do Marszałka Senatu w sprawie prób wywarcia wpływu na funkcjonowanie IPN - 29 września 2008 r.
 463. Wystąpienie RPO do GIODO w sprawie zamieszczenia danych wrażliwych w treści Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o WSI - 29 września 2008 r.
 464. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zastrzeżeń dotyczących ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz sposobu wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu sprawie p. Alicji Tysiąc przeciwko Polsce - 23 września 2008 r.
 465. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w dniu 5 września 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej - 19 wrzesień 2008 r.
 466. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego KRS w sprawie terminu przedawnienia przewinień dyscyplinarnych, popełnianych przez sędziów - 19 września 2008 r.
 467. Wystąpienie RPO do Prezesa IPN w sprawie rzekomych nacisków wobec dr Sławomira Cenckiewicza oraz innych pracowników IPN - 19 września 2008 r.
 468. Wystąpienie RPO do dr Sławomira Cenkiewicza, w związku z rezygnacją przez dra Cenckiewicza z funkcji Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Oddziale IPN w Gdańsku - 19 września 2008 r.
 469. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie przedmiotu opłaty skarbowej - 17 września 2008 r.
 470. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu VI okresowego sprawozdania z przestrzegania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, obejmującego okres od 1 października 2003 r. do 31 sierpnia 2008 r. - 15 września 2008 r.
 471. Wystąpienie RPO do MON w sprawie produkcji, zakupu oraz wykorzystywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej broni kasetowej w Afganistanie - 11 września 2008 r.
 472. Wystąpienie RPO do Marszałka Senatu w związku z inicjatywą ustawodawczą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zmiany ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli - 11 września 2008 r.
 473. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania w sprawie błędów formalnych w oświadczeniach lustracyjnych - 8 września 2008 r.
 474. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie dostosowania podręczników szkolnych do potrzeb niewidomych dzieci - 8 września 2008 r.
 475. Wystąpienie RPO do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie udostępnienia efektów prac międzyresortowej grupy ekspertów zajmujących się opracowaniem zaleceń dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży - 8 września 2008 r.
 476. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie informatyzacji sal sądowych - 4 września 2008 r.
 477. Wystąpienie RPO do Szefa ABW w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych urzędów państwowych w Polsce - 20 sierpnia 2008 r.
 478. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie planów zmniejszenia w 2009 roku budżetu na cele obronne poniżej 2% - 19 sierpnia 2008 r.
 479. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie tegorocznych egzaminów na aplikację sądowo-prokuratorską - 18 sierpnia 2008 r.
 480. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie reakcji organów administracji publicznej na skutki nawałnic, jakie nawiedziły część województwa śląskiego i opolskiego - 18 sierpnia 2008 r.
 481. Wystąpienie RPO do: Publicznego Obrońcy Gruzji, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Europejskiego Instytutu Ombudsmana oraz p. Jeana-Paula Delevoye, Mediatora Republiki Francji w związku z ostatnimi wydarzeniami w Gruzji, gdzie mają miejsca naruszenia prawa do życia, zdrowia i wolności: 11-13 sierpnia 2008 r.
 482. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie przeciwko posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi - 10 sierpnia 2008 r.
 483. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnianej przez państwo prawnej ochrony podstawowych praw człowieka, tj. życia i zdrowia - 10 sierpnia 2008 r.
 484. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie zjawiska krzywdzenia dzieci - 8 sierpnia 2008 r.
 485. Wystąpienie RPO do Prezesa NIK w sprawie rozważenia możliwości podjęcia działań kontrolnych w przedmiocie wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych, przekazywanych corocznie z budżetu państwa na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego - 8 sierpnia 2008 r.
 486. Wystąpienie RPO do MSiT w sprawie strategii antydopingowej w Polsce - 8 sierpnia 2008 r.
 487. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie projektu ustawy o równym traktowaniu - 7 sierpnia 2008 r.
 488. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia do Kodeksu karnego definicji "handlu ludźmi" - 7 sierpnia 2008 r.
 489. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie informacji na temat stanu oraz przewidywanego terminu zakończenia prac nad określeniem zakresu świadczeń zdrowotnych, gwarantowanych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - 7 sierpnia 2008 r.
 490. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się przez kobiety nad mężczyznami - 6 sierpnia 2008 r.
 491. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego 6-latków w formie zajęć indywidualnych - 6 sierpnia 2008 r.
 492. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech - 6 sierpnia 2008 r.
 493. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku odpowiednich środków odwoławczych w ustawie z dnia 25 listopada 2005 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego - 6 sierpnia 2008 r.
 494. Wystąpienie RPO do Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w związku z oświadczeniem Stowarzyszenia o braku poparcia dla jakichkolwiek zadań związanych z legalizacją zoofilii - 6 sierpnia 2008 r.
 495. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie publikowania w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe - 6 sierpnia 2008 r.
 496. Wystąpienie RPO do Redaktora Naczelnego "Dziennika" w sprawie cyklu publikacji dotyczących tzw. "klasach romskich" - 4 sierpnia 2008 r.
 497. Wystąpienie RPO do MON w sprawie stanu okrętów wojennych Polskiej Marynarki Wojennej - 4 sierpnia 2008 r.
 498. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie określania kompetencji zawodowych psychologów, a w szczególności psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych z zakresu transportu drogowego - 4 sierpnia 2008 r.
 499. Wystąpienie RPO do Prezesa PZM Motorowego w sprawie incydentu o charakterze rasistowskim, który miał miejsce podczas zawodów ligi żużlowej i działań jakie Związek podjął w celu wyjaśnienia sprawy oraz uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości - 31 lipca 2008 r.
 500. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowanie kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych - 30 lipca 2008 r.
 501. Wystąpienie RPO do Generalnego Dyrektora Służby Więziennej w sprawie stosowanie kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych - 30 lipca 2008 r.
 502. Wystąpienie RPO do Prezesa NIK w sprawie uwzględnieniu wybranych problemów w toku planu pracy NIK w następnym roku - 29 lipca 2008 r.
 503. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych oraz propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie - 28 lipca 2008 r.
 504. Wystąpienie RPO do Prezesa Telewizji Puls w sprawie decyzji władz tej stacji o zwolnieniu zespołu realizującego programy informacyjne - 25 lipca 2008 r.
 505. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci sprowadzonych z Rumunii - 25 lipca 2008 r.
 506. Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci sprowadzonych z Rumunii - 25 lipca 2008 r.
 507. Wystąpienie RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci sprowadzonych z Rumunii - 25 lipca 2008 r.
 508. Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie objęcia opieką socjalną 15-miesięcznego, chorego na mukowiscydozę chłopca - 25 lipca 2008 r.
 509. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia opieką socjalną 15-miesięcznego, chorego na mukowiscydozę chłopca - 25 lipca 2008 r.
 510. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie realizacji wyroku TK dotyczącego przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - 24 lipca 2008 r.
 511. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie nieprawidłowości w placówce wypoczynku letniego dla dzieci w Suchocicach - 23 lipca 2008 r.
 512. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie braku środków prawnych przysługujących osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola - 23 lipca 2008 r.
 513. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i maturalnych - 21 lipca 2008 r.
 514. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych w stanie wojennym - 17 lipca 2008 r.
 515. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia o funkcjach konsulów RP - 17 lipca 2008 r.
 516. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie ryzyka wybuchu groźnej epidemii zachorowań na jersiniozę - 17 lipca 2008 r.
 517. Wystąpienie RPO Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany sposobu wypłaty świadczeń rodzinnych mieszkańcom Stalowej Woli - 17 lipca 2008 r.
 518. Wystąpienie RPO do Ministra Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego nad rzeką Ner, spowodowanego pogłębieniem tego cieku wodnego - 17 lipca 2008 r.
 519. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnienia dostępu pacjentów do tanich leków - 17 lipca 2008 r.
 520. Wystąpienie RPO do Ministra Skarbu w sprawie utrudnienia dostępu pacjentów do tanich leków - 17 lipca 2008 r.
 521. Wystąpienie RPO do Ministra Gospodarki w sprawie utrudnienia dostępu pacjentów do tanich leków - 17 lipca 2008 r.
 522. Wystąpienie RPO do MON w sprawie domniemanych nieprawidłowości w działaniu tego resortu - 16 lipca 2008 r.
 523. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie protestu głodowego przed siedzibą Sądu Okręgowego w Szczecinie - 16 lipca 2008 r.
 524. Wystąpienie RPO do GIODO w sprawie wycieku danych klientów banku Pekao S.A. - 14 lipca 2008 r.
 525. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie zapewnienia zastępczych punktów poboru wody - 10 lipca 2008 r.
 526. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odformalizowania składania środków odwoławczych przez osoby, których dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie - 10 lipca 2008 r.
 527. Wystąpienie RPO do Ministra Gospodarki w sprawie opłat za aplikację rzecznikowską - 10 lipca 2008 r.
 528. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie projektowanych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 9 lipca 2008 r.
 529. Wystąpienie RPO do MON w sprawie ostatniego apelu Stowarzyszenia Pro Milito - 9 lipca 2008 r.
 530. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie osób, które poddane były faktycznym represjom za strony organów państwa w latach 1944 - 1989 w związku z działalnością niepodległościową ich najbliższych - 7 lipca 2008 r.
 531. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyników analizy wpływu i sposobu rozpatrzenia wniosków o kompensatę przysługującą ofiarom przestępstw - 4 lipca 2008 r.
 532. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie policyjnych statystyk dotyczących wykrywalności przestępstw - 4 lipca 2008 r.
 533. Wystąpienie RPO do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielania pomocy młodym rolnikom ze środków UE - 2 lipca 2008 r.
 534. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w K.p.k., które umożliwiłyby następcom prawnym zatrzymanego, zmarłego w toku zatrzymania, uruchomienie kontroli sądowej tej formy pozbawienia wolności - 2 lipca 2008 r.
 535. Wystąpienie RPO do MON w sprawie umożliwienia przekazywania świadczeń emerytalnych żołnierzy zawodowych również na rachunki SKOK - 1 lipca 2008 r.
 536. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami - 30 czerwca 2008 r.
 537. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania informacji o przewożeniu przez terytorium Polski i przetrzymywaniu na terenie kraju oraz poddawaniu torturom osób - członków terrorystycznej organizacji Al - Kaida - 30 czerwca 2008 r.
 538. Wystąpienie RPO do MON w sprawie sytuacji żołnierzy poszkodowanych w operacjach poza granicami Polski - 27 czerwca 2008 r.
 539. Wystąpienie RPO do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podawania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej ARiMR, wykazu rolników, którym w roku 2006 przyznano płatność do gruntów rolnych lub płatność cukrową - 27 czerwca 2008 r.
 540. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania statusu prawnego asesorów sądowych - 25 czerwca 2008 r.
 541. Wystąpienie RPO do MIPS w sprawie trudności w wykonywania badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów - 25 czerwca 2008 r.
 542. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku zainteresowania Policji sytuacją osób pokrzywdzonych - ofiar przemocy domowej - 25 czerwca 2008 r.
 543. Wystąpienie RPO do krakowskiej prokuratury apelacyjnej w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego manifestacji faszystowskiej w Myślenicach - 23 czerwca 2008 r.
 544. Wystąpienie RPO do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie organizacji kształcenia, sposobu nadawania stopni i tytułów naukowych oraz sytuacji prawnej studentów wyższych uczelni - 20 czerwca 2008 r.
 545. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie z podatku dochodowego laureatów nagród przyznawanych przez podmioty krajowe i zagraniczne uczonym, zarówno polskim jak i obcokrajowcom - 20 czerwca 2008 r.
 546. Wystąpienie RPO do Ministra Środowiska w sprawie udziału organizacji społecznych na prawach strony w postępowaniu o wydania pozwolenia wodnoprawnego - 16 czerwca 2008 r.
 547. Wystąpienie RPO przed Sejmie RP: "Informacja o działalności RPO w 2007 roku z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela" - 13 czerwca 2008 r.
 548. Wystąpienie RPO do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zapewnienia procedury odwoławczej przy przyznawaniu pomocy z funduszy UE - 11 czerwca 2008 r.
 549. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie dalszej edukacji gimnazjalistów - poszkodowanych przez pytanie 32 na egzaminie - 11 czerwca 2008 r.
 550. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przyczyn zgonu Claudiu Crulica w Areszcie Śledczym w Krakowie - 11 czerwca 2008 r.
 551. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie rozstrzygnięcia "sporu kompetencyjnego" pomiędzy naczelnymi organami administracji publicznej - 11 czerwca 2008 r.
 552. Wystąpienie RPO do Prezesa IPN w sprawie zabójstwa Grzegorz Przemyka - 11 czerwca 2008 r.
 553. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umieszczenia w kwestionariuszu osobowym dla kandydatów do egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną rubryki "narodowość" - 6 czerwca 2008 r.
 554. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie dostępności stron internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych i niedowidzących - 6 czerwca 2008 r.
 555. Wystąpienie RPO do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie nierównego traktowania Polaków w konkursach na urzędników unijnych - 2 czerwca 2008 r.
 556. Wystąpienie RPO do PKW w sprawie braku możliwości odwołanie się od decyzji o wygaśnięciu mandatu posła i senatora - 2 czerwca 2008 r.
 557. Wystąpienie RPO do GIODO w sprawie działań podejmowanych w związku z budową Zintegrowanego Systemu Informacyjnego - PESEL 2 - 31 maja 2008 r.
 558. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie uchwaleniem ustawy z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o UE i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzonego w Lizbonie - 27 maja 2008 r.
 559. Wystąpienie RPO do TK w sprawie terminu rozpatrzenia wniosku Marszałka Sejmu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku TK dotyczącego niektórych przepisów ustawy lustracyjnej oraz ustawy o IPN - 27 maja 2008 r.
 560. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A. w sprawie zainicjowania narodowej debaty na temat zapobiegania maltretowaniu dzieci w Polsce - 26 maja 2008 r.
 561. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie zainicjowania narodowej debaty na temat zapobiegania maltretowaniu dzieci w Polsce - 26 maja 2008 r.
 562. Wystąpienie RPO do MRR w sprawie wątpliwości prawnych dotyczących procedury odwoławczej dla programów operacyjnych finansowanych przez UE - 23 maja 2008 r.
 563. Wystąpienie RPO do MNiSW w sprawie prawidłowego rozwoju polskiego systemu szkolnictwa wyższego i jego przyszłości - 21 maja 2008 r.
 564. Wystąpienie RPO do Prokuratora Krajowego w sprawie działań funkcjonariuszy ABW podejmowanych wobec dziennikarzy podczas przeszukania mieszkania b. członka Komisji Weryfikacyjnej WSI - 21 maja 2008 r.
 565. Wystapienie RPO do Ministra Sprawiedliwosci w sprawie przetrzymywania w aresztach osób, którym sad uchylil tymczasowe aresztowanie - 20 maja 2008 r.
 566. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie legalności zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydawanych na podstawie ar. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 20 maja 2008 r.
 567. Wystąpienie RPO do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie obowiązku wydawania dzienników urzędowych w formie elektronicznej - 20 maja 2008 r.
 568. Wystąpienie RPO do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nierównego traktowania Polaków w konkursach na urzędników unijnych, organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) - 20 maja 2008 r. (wersja polska)
 569. Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu PFRON w sprawie refundacji przez Fundusz składek na ubezpieczenie społeczne - 19 maja 2008 r.
 570. Wystąpienie RPO do GIODO w sprawie zamieszczenia w raporcie o likwidacji WSI informacji, które stanowią dane wrażliwe - 19 maja 2008 r.
 571. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacji lecznicza, które określiło definicję "fizjoterapeuty" - 16 maja 2008 r.
 572. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób chorych na hemofilię - 16 maja 2008 r.
 573. Wystąpienie RPO do MNiSW w sprawie regulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującą wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia - 16 maja 2008 r.
 574. Wystąpienie RPO wystąpił do Prezesa NSA w sprawie informacji o stanie majątkowym i dochodach, jakie zobowiązana jest przedstawić osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - 14 maja 2008 r.
 575. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów kodeksu karnego dotyczących skutecznego ścigania czynu lekarza polegającego na uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego - 14 maja 2008 r.
 576. Wystąpienie RPO do IPN w sprawie zasad funkcjonowania tzw. zbioru zastrzeżonego w zasobach archiwalnych IPN - 14 maja 2008 r.
 577. Wystąpienie RPO do Sekretarza Generalnego Rady Europy w sprawie sytuacji w Tybecie - 14 maja 2008 r. (wersja polska)
 578. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wystawiania "świadectw charakterystyki energetycznej budynków" - 13 maja 2008 r.
 579. Wystąpienie RPO do Ministra Środowiska w sprawie odszkodowań w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchowmości - 13 maja 2008 r.
 580. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie zasad wynagradzania egzaminatorów za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych - 9 maja 2008 r.
 581. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności wnoszenia opłat za parkowanie przez kierowców z dysfunkcją narządów ruchu - 9 maja 2008 r.
 582. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika MSZ do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie skierowanej do Trybunału skargi dotyczącej problemu nauczania religii w polskich publicznych szkołach i przedszkolach - 8 maja 2008 r.
 583. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poruszających się z towarzyszącymi im psami - 7 maja 2008 r.
 584. Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podpisanych, a nie ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych: Europejskiej Kart Społecznej oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - 6 maja 2008 r.
 585. Wystąpienie RPO do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przeludnienia w zakładach karnych w Chełmie, Zamościu oraz w Białej Podlaskiej - 6 maja 2008 r.
 586. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie potrzeby wprowadzenia istotnych zmian w systemie wspierania rodzin przez państwo, w tym na płaszczyźnie opodatkowania ich dochodów - 5 maja 2008 r.
 587. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie podpisanych, a nie ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych: Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie, Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych, Konwencji Rady Europy przeciwko handlowi ludźmi - 30 kwietnia 2008 r.
 588. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie braku powszechnego dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 - 5 lat - 30 kwietnia 2008 r.
 589. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustanawiania biegłych sądowych - 30 kwietnia 2008 r.
 590. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad "koszykiem świadczeń gwarantowanych" - 30 kwietnia 2008 r.
 591. Wystapienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie działania władz spółdzielni mieszkaniowych - 28 kwietnia 2008 r.
 592. Wystąpienie RPO do Prezesa IPN w sprawie złożenia oświadczenia przez osoby pełniące funkcje publiczne dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - 28 kwietnia 2008 r.
 593. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie egzaminu gimnazjalnego z zakresu części humanistycznej - 28 kwietnia 2008 r.
 594. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki oraz realizacji niekorzystnych dla Polski orzeczeń E T P C - 24 kwietnia 2008 r.
 595. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie przygotowań do tegorocznych egzaminów maturalnych - 24 kwietnia 2008 r.
 596. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie podjęcia działań legislacyjnych - 24 kwietnia 2008 r.
 597. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie powołania międzyresortowej komisji, która zbada i oceni poziom pracy i potrzeby więziennej służby zdrowia - 24 kwietnia 2008 r.
 598. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie statusu ustrojowego asesora sądowego - 24 kwietnia 2008 r.
 599. Wystąpienie RPO do Ombudsmana Rumunii w związku ze śmiercią obywatela Rumunii Claudiu Crulica w Polskim areszcie w wyniku głodówki - 23 kwietnia 2008 r.
 600. Wystąpienie RPO do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu - 21 kwietnia 2008 r.
 601. Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w Kodeksie pracy dotyczących przepisu regulującego wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - 21 kwietnia 2008 r.
 602. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z instytucją stanu spoczynku sędziów i prokuratorów - 18 kwietnia 2008 r.
 603. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prac nad uregulowaniem kwestii dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich - 18 kwietnia 2008 r.
 604. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie sporów pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi a właścicielami mieszkań, powstałych na tle rozliczeń z tytułu wkładów mieszkaniowych - 17 kwietnia 2008 r.
 605. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie właściwego wyposażenia polskich policjantów pełniących misję pokojową w Kosowie - 16 kwietnia 2008 r.
 606. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielenia zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy - 14 kwietnia 2008 r.
 607. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania przez NFZ wydawania indywidualnych zgód na leczenie raka drogimi preparatami - 14 kwietnia 2008 r.
 608. Wystąpienia RPO na konferencji: "Wyzwania współczesności stojące przed prawami i wolnościami człowieka", Kijów: 12-14 kwiecień 2008 r. (wersja polska)
 609. Wystąpienia RPO na konferencji: "Wyzwania współczesności stojące przed prawami i wolnościami człowieka", Kijów: 12-14 kwiecień 2008 r. (wersja angielska)
 610. Wystąpienia RPO na konferencji: "Wyzwania współczesności stojące przed prawami i wolnościami człowieka", Kijów: 12-14 kwiecień 2008 r. (wersja ukraińska)
 611. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących wyposażenia szkół w środki umożliwiające realizację zadań statutowych szkoły - 11 kwietnia 2008 r.
 612. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnych możliwości odwołania się od orzeczenia sądu lekarskiego do sądu powszechnego - 11 kwietnia 2008 r.
 613. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie równoczesnego sprawowania czołowych stanowisk w administracji publicznej - 11 kwietnia 2008 r.
 614. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie aktów wandalizmu na cmentarzach i innych miejscach pamięci - 11 kwietnia 2008 r.
 615. Wystąpienie RPO do PZPN w sprawie licznych incydentów o podłożu rasistowskim i antysemickim występujących na stadionach podczas meczów piłkarskich - 10 kwietnia 2008 r.
 616. Wystapienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości związanych z interpretacją art.48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych- wykup mieszkań spółdzielczych, które wczesniej były mieszkaniami zakładowymi - 8 kwietnia 2008r.
 617. Wystąpienie RPO do MON o udostępnienie raportu w sprawie katastrofy samolotu CASA - 7 kwietnia 2008 r.
 618. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego z prośba o przedstawienie stanowiska polskiego rządu odnośnie utworzenia w Berlinie placówki "Widoczny znak" - 7 kwietnia 2008 r.
 619. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania dozoru kuratora sądowego wobec skazanych, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie podczas odbywania kary pozbawienia wolności w innej sprawie - 7 kwietnia 2008 r.
 620. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie projektu ustawy o abolicji podatkowej - 7 kwietnia 2008 r.
 621. Wystąpienie RPO do Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zmian terminu egzaminów na aplikacje radcowskie - 7 kwietnia 2008 r.
 622. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie prawidłowości rozwiązań prawnych dotyczących właściwości organu podatkowego do rozpatrzenia odwołania - 4 kwietnia 2008 r.
 623. Wystąpienie RPO do Jego Świątobliwości XIV Dalailamy w sprawie zaproszeniem do udziału w Międzynarodowej Konferencji z okazji 20-lecia RPO w Polsce - 3 kwietnia 2008 r. (wersja polska)
 624. Wystąpienie RPO do Jego Świątobliwości XIV Dalailamy w sprawie zaproszeniem do udziału w Międzynarodowej Konferencji z okazji 20-lecia RPO w Polsce - 3 kwietnia 2008 r. (wersja angielska)
 625. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie odmowy udostępnienia Rzecznikowi przez Julię Piterę, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera opracowania dotyczącego działalności CBA - 3 kwietnia 2008 r.
 626. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie uregulowania działalności operacyjnej wszystkich uprawnionych służb w jednym ustawowym akcie normatywnym - 1 kwietnia 2008 r.
 627. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie pomocy wspólnocie Serbołużyczan, zamieszkującej wschodnie tereny Niemiec - 1 kwietnia 2008 r.
 628. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie rekrutacji do przedszkoli dzieci, które w roku 2008 skończą 3 lata, urodzonych między 1 września, a 31 grudnia - 31 marca 2008 r
 629. Wystąpienie RPO do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie braku aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o muzeach - 31 marca 2008 r.
 630. Wystąpienie RPO do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ograniczania swobody działalności gospodarczej w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów - 28 marca 2008 r.
 631. Wystąpienie RPO do Dalailamy w sprawie zaproszenia do złożenia wizyty w Polsce - 26 marca 2008 r. (wersja angielska)
 632. Wystąpienie RPO do Dalailamy w sprawie zaproszenia do złożenia wizyty w Polsce - 26 marca 2008 r. (wersja polska)
 633. Wystąpienie RPO do Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie swobody wypowiedzi sportowców w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie - 25 marca 2008 r.
 634. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie uzyskania potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez osoby, które opuściły Polskę 1968 roku - 21 marca 2008 r.
 635. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości odnośnie prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie ujawnienia informacji o planowanych działaniach funkcjonariuszy CBA w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 20 marca 2008 r.
 636. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niewykonywania orzeczeń polskiego sądu konstytucyjnego - 20 marca 2008 r.
 637. Wystąpienie RPO do Ministra Rolnictwa w sprawie podawania do publicznej wiadomości wykazu rolników, którym w roku 2006 przyznano płatność bezpośrednią lub płatność cukrową - 20 marca 2008 r.
 638. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie karania osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii - 20 marca 2008 r.
 639. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie braku szczegółowej regulacji odnośnie przedmiotu i trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji składanych do organów administracji publicznej - 20 marca 2008 r.
 640. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawidłowości prowadzenia śledztwa przez prokuraturę oraz postępowania sądowego przeciwko oskarżonym o popełnienie zbrodni podczas wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. - 20 marca 2008 r.
 641. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie problemów związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT podróżnym - 20 marca 2008 r.
 642. Wystąpienie RPO podczas seminarium na temat projektu ustawy Przepisy ogólne prawa administracyjnego - 19 marca 2008 r.
 643. Wystąpienie RPO do MON w sprawie skarg osób, których nazwiska zostały podane w raporcie o likwidacji WSI - 18 marca 2008 r.
 644. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapowiadanego protestu sędziów - 18 marca 2008 r.
 645. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie problemów związanych z interpretacją ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, w zakresie przenoszenia własności spółdzielczych praw do lokalu - 17 marca 2008 r.
 646. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie braku przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i zarządców domów - 17 marca 2008 r.
 647. Wystąpienie RPO do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie możliwości dodatkowego zatrudnienia przez aplikantów adwokackich - 13 marca 2008 r.
 648. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych - 13 marca 2008 r.
 649. Wystapienie RPO do Prezesa Rzadowego Centrum Legislacji z prosba o informacje na temat stanu realizacji przez organy administracji rzadowej obowiazku wydawania przepisów wykonawczych do ustaw - 12 marca 2008 r.
 650. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji zmierzających do unormowania sytuacji prawnej posiadaczy papierów wartościowych gwarantowanych przez Państwo Polskie 10 marca 2008 r.
 651. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach oświatowych - 10 marca 2008 r.
 652. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania rodziców samotnie wychowujących dzieci - 7 marca 2008 r.
 653. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - 7 marca 2008 r.
 654. Wystąpienie RPO do Przewodniczacego NSZZ "Solidarność" w sprawie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy - 7 marca 2008 r.
 655. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie różnej interpretacji przepisów regulujących kwestię zażalenia na zatrzymanie - 27 lutego 2008 r.
 656. Wystąpienie RPO do PZPN w sprawie stosowania przez kluby piłkarskie praktyk dyskryminacyjnych wobec kibiców - 27 lutego 2008 r.
 657. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie aktualnego stanu prac nad projektami zgłoszonymi w wyniku inicjatywy obywatelskiej - 27 lutego 2008 r.
 658. Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcom - osobom niepełnosprawnym - 26 lutego 2008 r.
 659. Wystąpienie RPO do Ministra Gospodarki w sprawie działań zmierzających do usunięcia z polskiego systemu prawa tzw. "bubli prawnych" - 25 lutego 2008 r.
 660. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego sejmowej Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" w sprawie działań zmierzających do usunięcia z polskiego systemu prawa tzw. "bubli prawnych" - 25 lutego 2008 r.
 661. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego PKW w sprawie realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby zatrzymane przez Policję w dniu lub na okres obejmujący dzień wyborów parlamentarnych - 25 lutego 2008 r.
 662. Wystąpienie RPO do Dyrektora Polskiego Instytutu Filmowego w sprawie regulaminów niektórych festiwali, dyskryminujących autorów filmów ze względu na ich wiek - 22 lutego 2008 r.
 663. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie zbadania problemu finansowania zadania zleconego Gminom - 21 lutego 2008 r.
 664. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie ratyfikacji w drodze referendum Traktatu Reformującego Unie Europejską (tzw. traktatu lizbońskiego) - 20 lutego 2008 r.
 665. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie ratyfikacji w drodze referendum Traktatu Reformującego Unie Europejską (tzw. traktatu lizbońskiego) - 20 lutego 2008 r.
 666. Wystąpienie RPO do Ministra Środowiska w sprawie działań podejmowanych przez polski rząd w związku z planowaną budową Gazociągu Północnego - 17 lutego 2008 r.
 667. Wystąpienie RPO do Prezesa ZUS w sprawie obowiązkowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych - 15 lutego 2008 r.
 668. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 15 lutego 2008 r.
 669. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprawnień procesowych przysługujących ofiarom przestępstw - 15 lutego 2008 r.
 670. Wystąpienie RPO do Prokuratora Krajowego w sprawie prowadzonego śledztwa w tzw. seksaferze w olsztyńskim ratuszu - 15 lutego 2008 r.
 671. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu RP z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi - 14 lutego 2008 r.
 672. Wystąpienie RPO do Premiera z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi - 14 lutego 2008 r.
 673. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie niespójności regulacji prawnych, określających powołanie kierownika urzędu stanu cywilnego - 14 lutego 2008 r.
 674. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie ostatniej akcji protestacyjnej celników, która spowodowała zarówno zagrożenie dla przestrzegania praw obywatelskich, jak i wykonywania innych podstawowych funkcji państwa - 14 lutego 2008 r
 675. Wystąpienie RPO do Konsula Honorowego RP w Grodnie w sprawie urodzonego w Polsce dziecka obywatelki Białorusi, dotkniętego ciężką chorobą genetyczną mukowiscydozą - 14 lutego 2008 r.
 676. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania przez NFZ finansowania leku stosowanego w profilaktyce zakażeń układu oddechowego u wcześniaków oraz niemowląt z grup podwyższonego ryzyka zakażeń - 13 lutego 2008 r.
 677. Wystąpienie RPO do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie opłat za egzaminy poprawkowe pobierane przez niektóre uczelnie - 13 lutego 2008 r.
 678. Wystąpienie RPO do KG Policji w sprawie wyznaczania funkcjonariuszom dziennych norm zatrzymania sprawców przestępstw - 13 lutego 2008 r.
 679. Wystąpienie RPO do UOKiK w sprawie funkcjonowania w Polsce systemu monitorowania wypadków konsumenckich oraz możliwości podjęcia działań ukierunkowanych na wprowadzenie obowiązku oznaczania znakiem zgodności PN - EN 71 zabawek sprzedawanych na rynku polskim - 12 lutego 2008 r.
 680. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół średnich na akademie medyczne - 12 lutego 2008 r.
 681. Wystąpienie RPO do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół średnich na wyższe uczelnie - 12 lutego 2008 r.
 682. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku dostępności do lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich na potrzeby sądów - 11 lutego 2008 r.
 683. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności nowelizacji k.p.k zmierzającej do wykluczenia ofiar przestępstw z kręgu podmiotów, wobec których kara porządkowa aresztu może być stosowana - 7 lutego 2008 r.
 684. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zachowania standardów konstytucyjnych stanowienia prawa oraz ochrony praw obywatelskich, związanych z problematyką Służby Więziennej - 6 lutego 2008 r.
 685. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie podjęcia działań legislacyjnych dotyczących uregulowania zasad zwalniania celników z pracy - 5 lutego 2008 r.
 686. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego - PESEL 2 - 5 lutego 2008 r.
 687. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" w sprawie umacniania dialogu społecznego - 5 lutego 2008 r.
 688. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w ramach "Programu Młodzież w działaniu" finansowanego ze środków UE - 5 luty 2008 r.
 689. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie aktualnego stanu przygotowania konsulatów do wykonywania ustawę o Karcie Polaka - 4 lutego 2008 r.
 690. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie zwiększenia liczby konsulatów honorowych RP dla skuteczniejszej pomocy Polakom poszukujących i podejmujących pracę za granicą - 4 lutego 2008 r.
 691. Wystąpienie RPO do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie świadczeń pieniężnych dla medalistów igrzysk paraolimpijskich - 31 stycznia 2008 r.
 692. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie regulacji prawnych dotyczących określenia wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne - 31 stycznia 2008 r.
 693. Wystąpienie RPO do Publicznego Obrońcy Praw Republiki Czeskiej w sprawie sytuacji polskich pracowników zatrudnionych na terenie zakładów Skoda Auto s.a. w Mlada Boleslav - 31 stycznia 2008 r. (wersja polska)
 694. Wystąpienie RPO do Publicznego Obrońcy Praw Republiki Czeskiej w sprawie sytuacji polskich pracowników zatrudnionych na terenie zakładów Skoda Auto s.a. w Mlada Boleslav - 31 stycznia 2008 r. (wersja angielska)
 695. Wystąpienie RPO do Szefa Służby Celnej w sprawie akcji protestacyjnej celników - 31 stycznia 2008 r.
 696. Wystąpienie RPO do Prezesa TVP w sprawie skargi Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski dotyczącej telewizyjnej transmisji nabożeństwa bożonarodzeniowego z prawosławnej cerkwi w Siemiatyczach - 30 stycznia 2008 r.
 697. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie eskalacji napięć, związanych z akcją strajkową celników - 30 stycznia 2008 r.
 698. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie prawnej sytuacji najemców byłych mieszkań zakładowych, sprywatyzowanych przed dniem 7 lutego 2001 r. - 28 stycznia 2008 r.
 699. Wystąpienie RPO do Premiera w sprawie odmowy udostępnienia RPO tzw. "raportu Pitery" - 28 stycznia 2008 r.
 700. Wystąpienie RPO do Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera odmowy udostępnienia RPO tzw. "raportu Pitery" - 28 stycznia 2008 r.
 701. Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku zewnętrznej kontroli nad decyzjami wydanymi w sprawach osób bezrobotnych ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej - 28 stycznia 2008 r.
 702. Wystąpienie RPO do Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie kredytów dla osób bezdomnych - 25 stycznia 2008 r.
 703. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie podjęcia działań w zakresie regulacji zmierzających do unormowania sytuacji prawnej posiadaczy papierów wartościowych gwarantowanych przez Państwo Polskie - 25 stycznia 2008 r.
 704. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie realizacji zasady równego dostępu do nauki dzieci przewlekle chorych - 25 stycznia 2008 r.
 705. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji zasady równego dostępu do nauki dzieci przewlekle chorych - 25 stycznia 2008 r.
 706. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie spotkania celem omówienia problemów wynikających z ustawy o planowaniu rodziny, ochrony płody ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - 25 stycznia 2008 r.
 707. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie spotkania celem omówienia problemów wynikających z ustawy o planowaniu rodziny, ochrony płody ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - 25 stycznia 2008 r.
 708. Wystąpienie RPO do Prezydenta Warszawy z apelem o podjęcie działań dla zapewnienia mieszkańcom stolicy publicznych toalet, łaźni oraz pralni - 25 stycznia 2008 r.
 709. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. - dotyczy sposobu prowadzenia śledztwa przez prokuraturę, a także postępowania sądowego w tej sprawie - 24 stycznia 2008 r.
 710. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez zlikwidowanie przewidzianej w tym przepisie cezury czasowej, dotyczącej daty przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - 24 stycznia 2008 r.
 711. Wystąpienie RPO do Ministra Rolnictwa w sprawie wydawania upoważnień do klasyfikacji gruntów - 24 stycznia 2008 r.
 712. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie trybu, w jakim następuje wykonanie ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych MSWiA - 24 stycznia 2008 r.
 713. Wystąpienie RPO w związku z w pierwszą rocznicę podpisania apelu o wspólne przeciwdziałanie ubóstwu - 24 stycznia 2008 r.
 714. Wystąpienie RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aktualnego stanu prac nad zmianami sposobu przygotowywania statystyk policyjnych dotyczących wykrywalności przestępstw - 24 stycznia 2008 r.
 715. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie manipulowania policyjnymi statystykami dotyczącymi wykrywalności przestępstw - 24 stycznia 2008 r.
 716. Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia do przepisów dotyczących rodzin zastępczych definicji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem - 22 stycznia 2008 r.
 717. Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowania zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych - 22 stycznia 2008 r.
 718. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - 22 stycznia 2008 r.
 719. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie podejmowanych przez Policje działań na podstawie tzw. "algorytmu czynności związanych z rejestracją, uzupełnieniem i sprawdzaniem w module legitymowania" - 21 stycznia 2008 r.
 720. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie aplikacji notarialnych - 21 stycznia 2008 r.
 721. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa prawnych gwarancji zapewniających publikowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z zachowaniem odpowiedniego vacatio legis - 21 stycznia 2008 r.
 722. Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie płatnego parkowania pojazdów - 17 stycznia 2008 r.
 723. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie konsekwencji jakie ponoszą klienci po fuzji dwóch banków - 17 stycznia 2008 r.
 724. Wystąpienie RPO do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o możliwie pilne wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie wniosku RPO dotyczącego odpowiedzialności karnej za publiczne pomawianie Narodu Polskiego - 17 stycznia 2008 r.
 725. Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - 17 stycznia 2008 r.
 726. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prac nad projektem nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie uregulowania statusu prawnego asesorów sądowych - 16 stycznia 2008 r.
 727. Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych emerytów - 15 stycznia 2008 r.
 728. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki procesowej w sprawach dotyczących znęcania się nad ofiarami przestępstw - 15 stycznia 2008 r.
 729. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie wstępu publiczności oraz dziennikarzy na sejmową galerię podczas obrad Sejmu - 15 stycznia 2008 r.
 730. Wystąpienie RPO do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie postępowania z paczkami i korespondencją osadzonych - 11 stycznia 2008 r.
 731. Wystąpienie RPO do Ministra Rolnictwa w sprawie rozporządzenia dotyczącego rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności - 11 stycznia 2008 r.
 732. Wystąpienie RPO do Zastępcy Prokuratora Generalnego, Naczelnego Prokuratora Wojskowego w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie siedmiu żołnierzy z JW. w Bielsku Białej - podejrzanych o popełnienie zbrodni w czasie pełnienia służby w PKW w Afganistanie - 8 stycznia 2008 r.
 733. Wystąpienie RPO do Prezesa RM z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Bioetycznej - 4 stycznia 2008 r.
 734. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu RP z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Bioetycznej - 4 stycznia 2008 r.
 735. Wystąpienie RPO do Prezesa NBP w sprawie pobierania przez odziały NBP opłat za przelew 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - 2 stycznia 2008 r
 736. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą - 2 stycznia 2008 r.
 737. Wystąpienie RPO do Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera o udostępnienie raportu dotyczącego działalności CBA - 2 stycznia 2008 r.
 738. Wystąpienie RPO do MNiSW w sprawie zawartej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym definicji samodzielności finansowej studenta - 2 stycznia 2008 r.
 739. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie skarg dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu maturalnego - 31 grudnia 2007 r.
 740. Wystąpienie RPO do Prokuratora Krajowego, Zastępcy Prokuratora Generalnego w sprawie informacji o projektowanym umorzeniu śledztwa, które miało na celu ustalenie tzw. "grupy trzymającej władzę" - 31 grudnia 2007 r.
 741. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Zespołu do Spraw Migracji - 27 grudnia 2007 r.
 742. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia do Kodeksu karnego definicji "handlu ludźmi" i odrębnej penalizacji handlu osobą dorosłą oraz handlu dzieckiem, uwzględniającą również odrębność definicji handlu dziećmi - 21 grudnia 2007 r.
 743. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie objęcia szczególnym nadzorem działań związanych z opracowaniem brakujących projektów ustaw niezbędnych do wprowadzenia w życie nowego systemu emerytalnego - 21 grudnia 2007 r.
 744. Wystąpienie RPO do MON w sprawie zapewnienia możliwości życia w Polsce wspierającym PKW irackim tłumaczom i współpracownikom oraz ich rodzinom - 21 grudnia 2007 r.
 745. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie wydania rozporządzenia dotyczącego szczegółowego trybu postępowania przed konsulem - 21 grudnia 2007 r.
 746. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu ratyfikacji Traktatu Reformującego Unię Europejską - 21 grudnia 2007 r.
 747. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych mającej na celu poszerzenie kręgu osób uprawnionych do kompensaty i kwoty kompensaty - 20 grudnia 2007 r.
 748. RPO wystąpił do Komisarza Praw Człowieka RE w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie praw jednostki w Federacji Rosyjskiej - 20 grudnia 2007 r. (wersja angielska)
 749. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania - 18 grudnia 2007 r.
 750. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania - 18 grudnia 2007 r
 751. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoczesnego sprawowania przez sędziów stanowisk w administracji rządowej oraz funkcji orzeczniczych - 17 grudnia 2007 r.
 752. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie możliwości przenoszenia się funkcjonariuszy pomiędzy służbami mundurowymi - 17 grudnia 2007 r
 753. Wystąpienie RPO do MON w sprawie trybu odwoływania i powoływania rektora - komendanta WAT - 17 grudnia 2007 r.
 754. Wystąpienie RPO do Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK "Wujek" - 16 grudnia 2007 r.
 755. Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie działań na rzecz dzieci oraz współpracy w ich upowszechnieniu w Europie (wraz z załącznikami) - 14 grudnia 2007 r.
 756. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie nadmiernego obciążenia uczniów noszeniem tornistrów/plecaków - 14 grudnia 2007 r.
 757. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie nadmiernego obciążenia uczniów noszeniem tornistrów/plecaków - 14 grudnia 2007 r.
 758. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie wysokości wypłaconego świadczenia matce po zmarłym tragicznie synu odbywającym zastępczą służbę wojskową - 14 grudnia 2007 r.
 759. Wystąpienie RPO do Premiera o rozważenie możliwości podjęcia pilnych prac nad utworzeniem systemu ewidencji dochodów ludności rolniczej umożliwiającego nową konstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników - 14 grudnia 2007 r.
 760. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie projektu rozporządzenia określającego przypadki i warunki użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego - 14 grudnia 2007 r.
 761. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prac legislacyjnych nad przygotowaniem rozwiązań prawnych, uwzględniających skutki wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - 11 grudnia 2007 r.
 762. Wystąpienie RPO do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pobierania przez publiczne szkoły wyższe opłat, za prowadzenie przewodów doktorskich od osób niebędących pracownikami uczelni - 10 grudnia 2007 r.
 763. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opóźnień prawodawcy w realizacji zaleceń wynikających z wyroków Trybunału Konstytucyjnego - 10 grudnia 2007 r.
 764. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie braku dostępności do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się uczestnika postępowania karnego na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie - 7 grudnia 2007 r.
 765. Wystąpienie RPO podczas międzynarodowej konferencji z okazji "Europejskiego Dnia Niepełnosprawnych": 5-6 grudnia 2007 r.
 766. Wystąpienie RPO do Szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie potrzeby znowelizowania przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących instytucji ułaskawienia - 3 grudnia 2007 r.
 767. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby znowelizowania przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących instytucji ułaskawienia - 3 grudnia 2007 r.
 768. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie zmiany zasad przekazywania przez podatników 1 % należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - 29 listopada 2007 r.
 769. Wystąpienie RPO do KG Policji w sprawie nieprawidłowości w wykorzystywaniu zdjęć z fotoradarów przez policję i straż miejską - 28 listopada 2007 r.
 770. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie potrzeby ograniczenia immunitetu parlamentarnego i sędziowskiego - 26 listopada 2007 r.
 771. Wystąpienie RPO do Minister Zdrowia w sprawie zagrożeń w zakresie zabezpieczenia opieki zdrowotnej w szpitalach - 26 listopada 2007 r.
 772. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przystąpienia Polski do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej - 20 listopada 2007 r.
 773. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów regulujących używanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy różnych służb z punktu widzenia respektowania praw i wolności obywatelskich w kontekście zatrzymania przez Żandarmerię Wojskową żołnierzy podejrzanych o popełnienie zabójstwa ludności cywilnej w Afganistanie - 20 listopada 2007 r.
 774. Wystąpienie RPO do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o rozważenie możliwości spowodowania zapewnienia żołnierzom podejrzanym o popełnienie zabójstwa ludności cywilnej w Afganistanie obrony pro bono już w fazie postępowania przygotowawczego - 20 listopada 2007 r.
 775. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w sprawie sposobu zatrzymania oraz doprowadzenia do Prokuratury Wojskowej w Poznaniu żołnierzy podejrzanych o popełnienie zabójstwa ludności cywilnej w Afganistanie - 19 listopada 2007 r.
 776. Wystąpienie RPO do Zastępcy Prokuratora Generalnego, Naczelnego Prokuratora Wojskowego w sprawie sposobu zatrzymania oraz doprowadzenia do Prokuratury Wojskowej w Poznaniu żołnierzy podejrzanych o popełnienie zabójstwa ludności cywilnej w Afganistanie - 19 listopada 2007 r.
 777. Wystąpienie RPO do Publicznego Obrońcy Gruzji w związku z pobiciem gruzińskiego Ombudsmana przez policję podczas demonstracji w Tbilisi - 14 listopada 2007 r. (wersja polska)
 778. Wystąpienie RPO do Publicznego Obrońcy Gruzji w związku z pobiciem gruzińskiego Ombudsmana przez policję podczas demonstracji w Tbilisi - 14 listopada 2007 r. (wersja angielska)
 779. Wystąpienie RPO do Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w związku z pobiciem gruzińskiego Ombudsmana przez policję podczas demonstracji w Tbilisi - 14 listopada 2007 r. (wersja polska)
 780. Wystąpienie RPO do Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w związku z pobiciem gruzińskiego Ombudsmana przez policję podczas demonstracji w Tbilisi - 14 listopada 2007 r. (wersja angielska)
 781. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego oraz Dyrektora Agencji Praw Podstawowych w związku z przygotowywanym raportem dotyczącym przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną - wyrażenie gotowości pomocy w przygotowaniu dokumentu - 13 listopada 2007 r.
 782. Wystąpienie RPO do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie wznowienia odznaczeń upamiętniających, których nadawanie zostało zakończone z dniem 8 maja 1999 r. - 8 listopada 2007 r.
 783. Wystąpienie RPO do RPD w sprawie umieszczania na okładkach zeszytów postaci zwierząt przedstawianych w drastyczny sposób - 6 listopada 2007 r.
 784. Wystąpienie RPO do GIIH w sprawie umieszczania na okładkach zeszytów postaci zwierząt przedstawianych w drastyczny sposób - 6 listopada 2007 r.
 785. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego PKW w sprawie trudności związanych z głosowaniem w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych - 31 października 2007 r.
 786. Wystąpienie RPO do MRR, w sprawie niekonstytucyjności art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - 30 października 2007 r.
 787. Wystąpienie RPO podczas 6 Seminarium Krajowych Ombudsmanów Unii Europejskiej i Państw Kandydujących na temat relacji pomiędzy urzędem RPO a sądami - 15 października 2007 r.
 788. Wystąpienie RPO do szefa CBA w sprawie dostępu CBA do bazy danych ZUS - 12 października 2007 r.
 789. Wystąpienie RPO w sprawie opłat za aplikacje rzecznikowskie od kandydatów na rzeczników patentowych - 9 października 2007 r.
 790. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia opieki paliatywno - hospicyjnej dla dzieci - 9 października 2007 r.
 791. Wystąpienie RPO podczas Międzynarodowej Konferencji "Rola instytucji Ombudsmana i Sądu Konstytucyjnego w zagwarantowaniu i ochronie praw człowieka" (wersja polska) - 5 października 2007 r.
 792. Wystąpienie RPO podczas Międzynarodowej Konferencji "Rola instytucji Ombudsmana i Sądu Konstytucyjnego w zagwarantowaniu i ochronie praw człowieka" (wersja angielska) - 5 października 2007 r.
 793. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Birmie - 5 października 2007 r.
 794. Wystąpienie RPO do Komisarza Rady Europy ds. Praw Człowieka w sprawie sytuacji w Birmie - 5 października 2007 r.
 795. Wystąpienie RPO podczas konferencji prasowej na temat działań związanych z organizacją przypadającego na 17 października 2007 r. - 20. Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem - 3 październik 2007 r.
 796. Wystapienie RPO do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nadmiernego obciążenia uczniów tornistrami i plecakami - 3 października 2007 r.
 797. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie nadmiernego obciążenia uczniów tornistrami i plecakami - 3 października 2007 r.
 798. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie wymiany dowodów osobistych przez Polaków mieszkających za granicą - 26 września 2007 r.
 799. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie warunków nauczania religii w szkołach publicznych - 26 września 2007 r.
 800. Wystąpienie RPO otwierające konferencję: "Migracja zarobkowa w Unii Europejskiej - problemy i wyzwania" (wersja angielska) - 24 września 2007 r.
 801. Wystąpienie RPO zamykające konferencję: "Migracja zarobkowa w Unii Europejskiej - problemy i wyzwania" (wersja angielska)- 24 września 2007 r.
 802. Wystąpienie RPO w sprawie jednomandatowych i okręgów wyborczych - 21 września 2007 r.
 803. Wystąpienie RPO w sprawie publikacji katalogów IPN - 21 września 2007 r.
 804. Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie ułatwień dla Polaków za granicą podczas październikowych wyborów parlamentarnych - 20 września 2007 r.
 805. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie odmowy powołania na stanowiska sędziowskie osób przedstawionych Prezydentowi przez KRS - 19 września 2007 r.
 806. Wystąpienie RPO do Prezesa NRA w sprawie ograniczenia konstytucyjnej wolności pracy wynikającej z Regulaminu Aplikacji Adwokackiej dla aplikantów - 18 września 2007r.
 807. Wystąpienie RPO do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, wprowadzonych na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego - 17 września 2007 r.
 808. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie skargi Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii dotyczącej negatywnej decyzji Komitetu Oceniającego Program Młodzież wobec wniosku złożonego przez Stowarzyszenie w ramach Akcji 2 - Wolontariat Europejski - 11 września 2007 r.
 809. Wystąpienie RPO na spotkaniu z Ambasadorami państw spoza Unii Europejskiej zrzeszonych w OECD: Australii, Kanady, Republiki Korei, Meksyku, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji. - 11 września 2007 r.
 810. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wspólnej z Niną Karpaczową, Pełnomocnikiem Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka wizytacji przejścia granicznego między Polską a Ukrainą w Medyce i przyjętego podczas spotkania Apelu do Głów Państw i Rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy - 11 września 2007 r.
 811. Wystąpienie RPO do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów doktoranckich. W obowiązujących przepisach inne stypendia przysługują studentom studiów doktoranckich na uczelniach, a inne w jednostkach badawczo- rozwojowych i instytutach PAN - 10 września 2007 r.
 812. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w związku z emisją w holenderskiej telewizji programu "Wielki dawca" - 27 lipca 2007 r.
 813. Wystąpienie RPO do MPPiPS w sprawie pobytu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych w latach 2004-2006 - 25 lipca 2007 r.
 814. Wystąpienie RPO do Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rządowych prac nad pakietem ustaw emerytalnych - 25 lipca 2007 r.
 815. Wystąpienie RPO do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wyboru przez szkoły jednolitych strojów (popularnie nazywanych "mundurkami"), które mają obowiązywać w szkołach podstawowych i gimnazjach od 1 września tego roku - 25 lipca 2007 r.
 816. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu posługiwania się konstrukcją wygaśnięcia stosunku pracy przy reformowaniu administracji publicznej - 25 lipca 2007 r.
 817. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzaminu konkursowego decydującego o naborze na aplikację radcowską i na pozostałe aplikacje - 24 lipca 2007r.
 818. Wystąpienie RPO do Prokuratora Krajowego, Zastępcy Prokuratora Generalnego RP w sprawie działań Prokuratury w przypadkach odmowy udzielenia pomocy przez strajkujących lekarzy osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - 24 lipca 2007 r.
 819. Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem - 24 lipca 2007 r.
 820. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie odmowy przyjęcia do jednego z Gimnazjum w Szczecinie chłopca cierpiącego na hemofilię - 24 lipca 2007 r.
 821. Wystąpienie RPO do Szefa CBA w sprawie przebiegu przeprowadzonej przez funkcjonariuszy CBA prowokacji dotyczącej zmiany charakteru gruntów rolnych - 19 lipca 2007 r.
 822. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie informacji prasowych, w których wskazano przypadki inwigilowania przez policję protestujących przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pielęgniarek - 18 lipca 2007 r.
 823. Wystąpienie RPO do Szefa CBA w sprawie ograniczeń praw i wolności obywatelskich, do jakich dochodzi w wyniku stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy służb uprawnionych do ich stosowania - 17 lipca 2007 r.
 824. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń praw i wolności obywatelskich, do jakich dochodzi w wyniku stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy służb uprawnionych do ich stosowania - 17 lipca 2007 r.
 825. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie prac legislacyjnych nad obywatelskimi projektami ustaw - 17 lipca 2007 r.
 826. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie działań RPO dotyczących reformy systemu ochrony zdrowia - 16 lipca 2007 r.
 827. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie przepisów regulujących ograniczenia egzekucji świadczeń pieniężnych niezapewniających analogicznego poziomu ochrony prawnej wynagrodzeniu za pracę oraz świadczeniom emerytalno-rentowym - 12 lipca 2007 r.
 828. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie rozważenie kwestii wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów maturalnych - 12 lipca 2007 r.
 829. Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie apelu Amnesty International do władz Rosji - 12 lipca 2007 r.
 830. Wystąpienie RPO do Sekretarz Generalnej Amnesty International w sprawie apelu do władz Rosji - 12 lipca 2007 r.
 831. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie byłego funkcjonariusza ZOMO, który został skazany w stanie wojennym za niewykonanie rozkazu podczas akcji w kopalni "Wujek" - 12 lipca 2007 r.
 832. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie skargi Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii dotyczącej negatywnej decyzji Komitetu Oceniającego Program Młodzież wobec wniosku złożonego przez Stowarzyszenie w ramach Akcji 2 - Wolontariat Europejski - 17 lipca 2007 r.
 833. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu RP w sprawie rozważenia zorganizowania debaty na forum połączonych Komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP oraz Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP na temat podniesionych w memorandum Komisarza Praw Człowieka Rady Europy uwag i zaleceń mających na celu polepszenie skutecznego poszanowania przez władze państwowe praw człowieka w Polsce - 14 lipca 2007 r.
 834. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów będących następstwami zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny niektórych przepisów ustawy lustracyjnej - 13 lipca 2007 r.
 835. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - 5 lipca 2007 r.
 836. Wystąpienie RPO do Prezesa IPN w sprawie nowych materiały w IPN uzasadniających zakwestionowanie stanowiska Zbigniewa Nosowskiego, prof. Andrzeja Paczkowskiego i prof. Tomasza Węcławskiego, w sprawie współpracy Arcybiskupa Stanisław Wielgusa z organami bezpieczeństwa PRL - 4 lipca 2007 r.
 837. Wystąpienie RPO do Minister Finansów w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany art. 33 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach - 28 czerwca 2007 r.
 838. Wystąpienie RPO do senatora Janusza Kubiaka w sprawie działania, jakie podjął w sprawie Jakuba T. wobec którego został zastosowany europejski nakaz aresztowania - 28 czerwca 2007 r.
 839. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - 28 czerwca 2007 r.
 840. Wystąpienie RPO do MPiPS w sprawie potrzeby przeprowadzenia wszechstronnej analizy dotychczasowych zasad wygaszania stosunków pracy w związku z przeprowadzaną reformą administracji publicznej - 28 czerwca 2007 r.
 841. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niewykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz skierowanych przez RPO do poszczególnych członków Rady Ministrów wystąpień w tym temacie - 25 czerwca 2007 r.
 842. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie możliwości zorganizowania sejmowej debaty na temat sytuacji i problemów osób homoseksualnych w Polsce - 25 czerwca 2007 r.
 843. Wystąpienie RPO do Prezesa Stowarzyszenia "Kampanii Przeciw Homofobii" w sprawie przechowywanych w zasobach archiwalnych IPN materiałów operacyjnych akcji "Hiacynt" - 25 czerwca 2007 r.
 844. Odpowiedź RPO na list p. Macieja Osucha, Społecznego Rzecznika Praw Uczniów w sprawie mundurków - 22 czerwca 2007 r.
 845. Wystąpienie RPO do Prezesa IPN o ustosunkowanie się do informacji dotyczących możliwości nieuprawnionego przekazania przedstawicielom mediów tzw. "listy 500" - 20 czerwca 2007 r.
 846. Odpowiedź RPO na pismo Marszałka Sejmu z dnia 22 maja 2007 r. zapytujące o cel i podstawę prawną wystąpienia Rzecznika w sprawie wyjaśnienia okoliczności związanych z postępowaniem przedstawiciela Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej - 20 czerwca 2007 r.
 847. Wystąpienie RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyjaśnienia dotyczące przebiegu i skutków interwencji w dniu 20 czerwca 2007 r. sił porządkowych podjętej podczas demonstracji pielęgniarek przed gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 20 czerwca 2007 r.
 848. Wystąpienie RPO do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie art. 230 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, który reguluje kwestie związane z organizacją zgromadzeń akademickich - 18 czerwca 2007 r.
 849. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian kodyfikacyjnych w sprawie postulatów pracowników zatrudnionych w handlu - 13 czerwca 2007 r.
 850. Wystąpienie RPO do Minister Finansów w sprawie działania administracji celnej oraz projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - 13 czerwca 2007 r.pdf
 851. Wystąpienie RPO do Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób niepełnosprawnych, które w celu uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym muszą ponosić znacznie wyższe obciążenia finansowe związane z uzyskaniem tych uprawnień niż osoby zdrowe - 31 maja 2007 r.
 852. Wystąpienie pełnomocnika RPO na rozprawie końcowej w sprawie byłego dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli p. Mirosława Sielatyckiego przeciwko MEN - 30 maja 2007 r.
 853. Wystąpienie RPO do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie opinii, jakie podczas Marszu dla Życia i Rodziny Minister Roman Giertych wygłosił na temat uczestników "Parady Równości" - 29 maja 2007 r.
 854. Wystąpienie RPO do p. Marka Stoczewskiego, Dziekana Okresowej Rady Adwokackiej w sprawie przesłania informacji o podjętych działaniach w ramach postępowania wyjaśniającego wobec posła Arkadiusza Mularczyka - 16 maja 2007 r.
 855. Wystąpienie RPO do p. Ludwika Dorna, Marszałka Sejmu z prośbą o przedstawienie wszystkich okoliczności dotyczących przekazania przez posła Arkadiusza Mularczyka informacji w wyniku których Prezes Trybunału Konstytucyjnego wyłączył dwóch sędziów od udziału w rozstrzyganiu w sprawie stwierdzenia zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 - 16 maja 2007 r.
 856. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zmiany zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny art. 36 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN - 16 maja 2007 r.
 857. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie w sprawie podpisania Protokołów zmieniających umowy z Holandią o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów - 10 maja 2007 r.
 858. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia definicji "handlu ludźmi" do Kodeksu karnego - 10 maja 2007 r.
 859. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich podczas rozprawy dotyczącej wniosku RPO z dnia 20 kwietnia 2007 r. w Trybunale Konstytucyjnym (nie wygłoszone z powodu wyłączenia wniosku RPO do odrębnego postępowania) - 9 maja 2007 r.
 860. Wystąpienie RPO do Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie - 7 maja 2007 r.
 861. Wystąpienie RPO do Minister Finansów w sprawie zasad opodatkowania świadczeń alimentacyjnych - 7 maja 2007 r.
 862. Wystąpienie RPO do Minister Finansów w sprawie zasad pobierania kosztów egzekucyjnych w egzekucji należności pieniężnych wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym - 27 kwietnia 2007 r.
 863. Wystąpienie RPO do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i politycznych - 27 kwietnia 2007 r.
 864. Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie trudności, jakie napotykają cudzoziemcy polskiego pochodzenia z uzyskaniem lub odzyskaniem obywatelstwa polskiego oraz osiedleniem się w Polsce - 27 kwietnia 2007 r.
 865. Wystąpienie RPO do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie okoliczności związanych z tragiczną próbą zatrzymania b. poseł Barbary Blidy - 26 kwietnia 2007 r.
 866. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie okoliczności związanych z tragiczną próbą zatrzymania b. poseł Barbary Blidy - 26 kwietnia 2007 r.
 867. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich kończące konferencję "Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Rola mediów": 24-25 maja 2007 r.
 868. Wystąpienie RPO na konferencji na temat migracji International Migration, Integration and Social Cohesion IMISCOOE/European Network of Excellence oraz Ośrodka Badań nad Migracjami UW - 23 kwietnia 2007 r.
 869. Wystąpienie RPO do Przewodniczącej KRRiT w związku z wypowiedziami wiceprezesa Polskiego Radia - 17 kwietnia 2007 r.
 870. Wystąpienie RPO do Głównego Inspektora Pracy w związku z wypowiedziami wiceprezesa Polskiego Radia - 17 kwietnia 2007 r.
 871. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej w sprawie maturzystki chorej na cukrzycę - 16 kwietnia 2007 r.
 872. Wystąpienie RPO do Prezesa NIK w sprawie wprowadzenia "Rosomaków" do uzbrojenia wojskowego - 10 kwietnia 2007 r.
 873. Wystąpienie RPO do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypowiedzi Mirosława Orzechowskiego, Sekretarza Stanu w MEN na temat ZNP - 5 kwietnia 2007 r.
 874. Wystąpienie RPO do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie lustracji w Polsce - 30 marca 2007 r. (wersja angielska)
 875. Wystąpienie RPO do Przewodniczącej KRRiT w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych - 29 marca 2007 r.
 876. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" w sprawie Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Niskie płace barierą rozwoju Polski" - 26 marca 2007 r.
 877. Wystąpienie RPO do Prezesa ZNP w sprawie prośby o mediację w sporze zbiorowym między ZNP a rządem - 26 marca 2007 r.
 878. Wystąpienie RPO do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w sprawie kandydowania osób skazanych w wyborach - 26 marca 2007 r.
 879. Informacja RPO dla Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na temat międzynarodowej konferencji w sprawie migracji zarobkowej - 26 marca 2007 r.
 880. Wystąpienie RPO do MEN w sprawie prośby o mediację w sporze zbiorowym między ZNP a rządem - 22 marca 2007 r.
 881. Wystąpienie RPO do Komendanta Stołecznego Policji w sprawie zbadanie zasadności i legalności podjętych przez Policję czynność w trakcie zatrzymania syna p. Włodzimierza Czarzastego - 20 marca 2007 r.
 882. Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu o przyśpieszenie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - 19 marca 2007 r.
 883. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - 19 marca 2007 r.
 884. Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia przez funkcjonariuszy CBA środków przymusu wobec zatrzymanego w lutym br. ordynatora oddziału kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie - 15 marca 2007 r.
 885. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że art. 87. ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest niezgodny z Konstytucją RP - 14 marca 2007 r
 886. Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, zwrócił się o wsparcie działań na rzecz utworzenia punktów bezpłatnej pomocy społeczno-prawnej przy ośrodkach polskiego duszpasterstwa w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 12 marca 2007 r.
 887. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra sprawiedliwości w sprawie tymczasowego aresztowania i konwojowania lekarzy psychiatrów p. Urszuli L. i p. Andrzeja Sz. - 6 marca 2007 r.
 888. List RPO do p. Bronisława Wildsteina - 28 lutego 2007 r.
 889. Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji w sprawie zbierania informacji o protestujących w obronie Doliny Rospudy - 28 lutego 2007 r.
 890. Wniosek RPO do TK w sprawie art. 755 § 2 kodeksu postępowania cywilnego - 27 lutego 2007 r.
 891. Wystąpienie RPO do GIODO w sprawie danych zawartych w raporcie o likwidacji WSI - 27 lutego 2007 r.
 892. Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny stosowania i wykonywania instytucji tymczasowego aresztowania - 20 lutego 2007 r.
 893. Wystąpienie RPO do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sytuacji polskich żołnierzy przebywających na misji stabilizacyjnej w Iraku - 10 lutego 2007 r.
 894. Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie oświadczeń radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o sytuacji majątkowej - 29 stycznia 2007 r.
 895. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uniemożliwienia pracownikom BRPO kontaktu z p. Marią S. przebywającą w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu - 15 stycznia 2007 r.
 896. Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na Oświadczenie Członków Senatorskiego Klubu Narodowego w sprawie oskarżeń pod adresem abpa. Stanisława Wielgusa - 8 stycznia 2007 r.
 897. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Sejmu w sprawie podjęcia przez Sejm RP uchwały o nadaniu Jezusowi tytułu Króla Polski - 8 stycznia 2007 r.
 898. Odpowiedź dr Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na list Senatorów w sprawie oskarżeń pod adresem abpa. Stanisława Wielgusa - 29 grudnia 2006 r.
 899. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 - 15 grudnia 2006 r.
 900. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ujawniania dziennikarzy współpracujących ze służbami specjalnymi - 4 grudnia 2006 r.
 901. Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg kierowanych przez obywateli Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - 10 listopada 2006 r.
 902. Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do p. Zbigniewa Wassermanna, Ministra Członka Rady Ministrów, Koordynatora ds. spraw Służb Specjalnych w sprawie doniesień mediów o przetrzymywaniu, przewożeniu i niewłaściwym traktowaniu członków Al - Kaidy w Polsce - 7 listopada 2006 r.
 903. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do dr Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania instytucji polskich "oficerów łącznikowych" przy ministerstwach właściwych ds. zatrudnienia w państwach "Starej" Unii Europejskiej oraz w państwach będących w strukturach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których zatrudnieni są licznie obywatele polscy - 7 listopada 2006 r.
 904. Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zatrzymywania osób podejrzanych na podstawie zarządzenia prokuratora. Wniosek dotyczył stwierdzenia niezgodności art. 247 § 1 k. p. k. z Konstytucją RP. Zdaniem Rzecznika zaskarżony przepis nie chroni jednostki przed arbitralnością władzy, gdyż przyczyny pozbawienia (ograniczenia wolności) nie zostały wyraźnie określone w ustawie oraz narusza konstytucyjny zakaz nadmiernej ingerencji w sferę wolności osobistej - 23 października 2006 r.
 905. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego do Ministra Finansów w unikania sprawie podwójnego opodatkowania obywateli polskich - 19 października 2006 r.
 906. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do Rektorów Polskich Misji Katolickich w Europie dotyczące emigracji zarobkowej Polaków - 13 października 2006 r.
 907. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego do ks. Dr Adama Derenia, Dyrektora Caritas Polska w sprawie emigracji zarobkowej Polaków - 13 października 2006 r.
 908. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do p. Marka Jurka, Marszałka Sejmu RP w sprawie uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej wejścia w życie Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. - 13 października 2006 r.
 909. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do p. Joanny Kluzik - Rostkowskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dla przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji - 12 października 2006 r.
 910. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do dr Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów o zbadanie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie amnestii maturalnej - 11 października 2006 r.
 911. Wspólne wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Ewy Sowińskiej, Rzecznik Praw Dziecka do p. Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów i p. Andrzeja Leppera, Przewodniczącego Samoobrony RP w sprawie rozdawania podręczników szkolnych z logo jednej z partii. Wystąpienie zostało również przekazane p. Romanowi Giertychowi, Ministrowi Edukacji Narodowej - 6 września 2006 r.
 912. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do Pani Poseł Anny Sobeckiej - 1 września 2006 r
 913. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyk organów prokuratury dotyczących ścigania przestępstwa z art. 226 Kk. - 1 września 2006 r.
 914. Dr Janusz Kochanowski skierował wystąpienie do p. Domenico Centrone, Konsula Honorowego RP w Bari w sprawie obozów pracy we Włoszech - 29 sierpnia 2006 r.
 915. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do p. Güntera Nooke, Pełnomocnika Rządu Republiki Federalnych Niemiec ds. Praw Człowieka w związku z wypowiedzią relacjonowaną w "Der Spiegel" - 23 sierpnia 2006 r
 916. W wystąpieniu do minister spraw zagranicznych Anny Fotygi Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na konieczność otwarcia stałego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego w Islandii z uwagi na zwiększającą się liczbę Polaków przebywających w tym kraju - 17 sierpnia 2006 r.
 917. Wystapienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do p. Carlotty Giuliani, Ombudsmana Regionu Puglia dotyczące "obozów pracy" dla Polaków w okolicach Orta Nova - 25 lipca 2006 r.
 918. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do dr Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów poruszające wydarzenia w obozach pracy we Włoszech oraz pracy Polaków za granicą - 24 lipca 2006 r.
 919. Informację Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2005 r - 15 posiedzenia Senatu RP VI kadencji - 20 lipca 2006 r.
 920. Oświadczenie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie obozów pracy we Włoszech - 20 lipca 2006 r.
 921. Wspólne stanowisko dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ewy Sowińskiej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Społecznego Rzecznika Praw Ucznia odnośnie decyzji Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany regulacji prawnych co do zasad przeprowadzania i oceny egzaminu maturalnego - 18 lipca 2006 r.
 922. W wystąpieniu do pana Romana Giretycha, Ministra Edukacji Narodowej pan Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca się o nie ograniczanie maturzystom prawa do informacji. "Pełny dostęp do dokumentacji egzaminacyjnej przyczyniłby się do większej przejrzystości procedury egzaminacyjnej i zapewne wpłynął na ograniczenie spekulacji wokół zasady oceniania prac, a tym samym do zmniejszenia liczby skarg". Rzecznik Praw Obywatelskich porusza także kwestię możliwości odwołania się od decyzji komisji egzaminacyjnej - 16 sierpnia 2006 r.
 923. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do dr Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów poruszające wydarzenia w obozach pracy we Włoszech oraz pracy Polaków za granicą - 24 lipca 2006r.
 924. Informację Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2005 r - 15 posiedzenia Senatu RP VI kadencji - 20 lipca 2006r.
 925. Oświadczenie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie obozów pracy we Włoszech - 20 lipca 2006 r.
 926. Wspólne stanowisko dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ewy Sowińskiej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Społecznego Rzecznika Praw Ucznia odnośnie decyzji Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany regulacji prawnych co do zasad przeprowadzania i oceny egzaminu maturalnego - 18 lipca 2006r.
 927. Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Radosława Sikorskiego, Ministra Obrony Narodowej wyraził swoje zaniepokojenie stanem bezpieczestwa polskich żołnierzy stacjonujących w Libanie - 14 lipca 2006 r.


Wystąpienia okolicznościowe RPO:
 1. Wystąpienie RPO na konferencji: „Granice wolności w Internecie” - 24 marca 2010 r.
 2. Wystąpienie RPO podczas uroczystości wręczenia Nikiforosowi Diamandourosowi, Ombudsmanowi Unii Europejskiej Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi RP (wersja angielska) - 12 marca 2010 r.
 3. Wystąpienie RPO podczas uroczystości wręczenia Nikiforosowi Diamandourosowi, Ombudsmanowi Unii Europejskiej Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi RP (wersja polska) - 12 marca 2010 r.
 4. Wystąpienie RPO podczas konferencji: „Kształtowanie systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Polsce” - 1 marca 2010 r.
 5. Wystąpienie RPO na spotkaniu z przedstawicielami prywatnych świadczeniodawców w ochronie zdrowia - 23 lutego 2010 r.
 6. Wystąpienie inauguracyjne Rzecznika Praw Obywatelskich na Konferencji Naukowej „Przeciw przemocy w rodzinie. Ręce są do przytulania” - 22 lutego 2010 r.
 7. Wystąpienie RPO na konferencji BCC: „Przywileje emerytalne. Potrzeba ujednolicenia system” - 22 lutego 2010 r.
 8. Wystąpienie RPO podczas wręczenia Jerzemu Owsiakowi ustanowionej przez Prezydenta RP Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” - 26 stycznia 2010 r.
 9. Wystąpienie RPO: „Polish standards of control in detention places and current problems”, Bruksela - 8 grudnia 2009 r.
 10. Wystąpienie RPO podczas wręczenia Złotego Krzyża Zasługi Panu Otakarowi Motejlowi, Ombudsmanowi Czech - 27 listopada 2009 r.
 11. Wystąpienie RPO podczas konferencji Przewodniczących Oddziałów Regionalnych i Komisji Polskiej Rady Ekumenicznej: "Kościoły i mniejszości religijne w Polsce w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich" - 16 listopada 2009 r.
 12. Wystąpienie RPO na konferencji prasowej poświęconej obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem grypy A/H1N1 – 13 listopada 2009 r.
 13. Wystąpienie RPO "Ograniczać ubóstwo i marginalizację drogą edukacji" podczas IX Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej - 17 października 2009 r.
 14. Wystąpienie RPO podczas wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Micha Lindenstraussowi, Ombudsmanowi i Kontrolerowi Państwa Izrael - 16 września 2009 r. (wersja polska)
 15. Wystąpienie RPO przed Sejmie RP: "Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela" - 25 czerwca 2009 r.
 16. Wystąpienie RPO inaugurujące Konferencji Naukowej "Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 r." - 25 czerwca 2009 r.
 17. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich podczas spotkania z laureatami XVI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka "Cudzoziemcy a prawa człowieka w 60-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka" - 8 czerwca 2009 r.
 18. Wystąpienie RPO podczas konferencji: "Państwo a Pamięć Ofiar - Nieupamiętnione Ofiary Zbrodni Wołyńsko-Małopolskiej" - 20 maja 2009 r.
 19. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich inaugurujące debatę "Jaka ordynacja wyborcza do Sejmu?" - 19 maja 2009 r.
 20. Wystąpienie RPO na Dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - 2 kwietnia 2009 r.
 21. Wystąpienie RPO podczas konferencji: "Działalność Organizacji Pozarządowych na rzecz Ochrony Praw Osób Pozbawionych Wolności" - 24 lutego 2009 r.
 22. Wystąpienie RPO podczas konferencji forum: "Mniejszości i prawo do edukacji", które miało miejsce w Genewie: 15-16 grudnia 2008 r.
 23. Wystąpienie RPO: "Media a terroryzm" - 18 listopada 2008 r.
 24. Wystąpienie RPO podczas konferencji: "Human Rights - The Promised Land of Law, but also Fairness".- 17 listopada 2008 r.
 25. Wystąpienie RPO inaugurujące seminarium naukowe "Migracje zagraniczne a polityka rodzinna w Polsce" - 28 października 2008 r.
 26. Wystąpienie RPO podczas konferencji: "Polski system probacji - stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich": 27 października 2008 r.
 27. Wystąpienie RPO podczas II Kongresu Sędziów Polskich - 22 października 2008 r.
 28. Wystąpienie RPO na seminarium: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski - 20 października 2008 r.
 29. Wystąpienie RPO inaugurujące obrady VIII Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej - 17 października 2008 r.
 30. Wystąpienie RPO na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Sejmu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka - 8 października 2008 r.
 31. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich podczas konferencji prasowej "Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań." - 1 października 2008 r.
 32. Wystąpienie RPO podczas seminarium w Brukseli, podczas którego nastąpiła prezentacja raportu: "Sytuacja emigrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej" - 15 września 2008 r. (wersja angielska)
 33. Wystąpienie RPO podczas seminarium w Brukseli, podczas którego nastąpiła prezentacja raportu: "Sytuacja emigrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej" - 15 września 2008 r. (wersja polska)
 34. Wystąpienie RPO: "Sytuacja więźniów zarażonych wirusem HIV w polskich więzieniach" wygłoszone podczas VI Międzynarodowej Konferencji Ombudsmanów na temat "Prawa Człowieka w świecie globalizacji" zorganizowanej w Baku - 18 czerwca 2008 r.
 35. Wystąpienie RPO: "Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie" - 2 czerwca 2008 r.
 36. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich inagurujące Obchody XX-lecia RPO - 15 maja 2008 r.
 37. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich pt. "Sprawiedliwość" wygłoszone w części naukowej "Wolność, prawda, sprawiedliwość" podczas uroczystości Obchodów XX-lecia RPO - 15 maja 2008 r.
 38. Wystąpienie RPO na forum Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - 12 marca 2008 r.
 39. Tekst wystąpienia w Sejmie w trakcie debaty ratyfikacyjnej, które nie zostało wygłoszone z powodu choroby RPO (debata w Sejmie RP 27 lutego 2008r.)
 40. Wystąpienie RPO podczas spotkania: "Na mównicy czy w kaplicy?" - 26 lutego 2008 r.
 41. Wystąpienie RPO podczas seminarium: "Pozbawienie wolności, ochrona praw człowieka" - 18 stycznia 2008 r.
 42. Wystąpienie RPO podczas posiedzeniu rządowego Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na temat działań RPO w obszarach będących przedmiotem orzecznictwa Trybunału w sprawach dotyczących Polski - 16 stycznia 2008 r.
 43. Wystąpienie RPO podczas "Gali Stu" - 15 stycznia 2008 r.
 44. Wystąpienie RPO na IX Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy - 11 stycznia 2008 r.
 45. Wystąpienie RPO przed Senatem RP: sprawozdanie z działalności RPO z uwagami o stanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich za rok 2006 r. - 20 grudnia 2007 r.
 46. Wystąpienie RPO wprowadzające do wykładu prof. Marka A. Cohena: "Ekonomiczne podejście do przestępczości i wymiaru sprawiedliwości" - 12 grudnia 2007 r.
 47. Wystąpienie RPO podczas konferencji: "Przeciwdziałanie terroryzmowi - Koordynacja działań przeciwterrorystycznych" - 27 listopada 2007 r.
 48. Wystąpienie RPO podczas uroczystej gali V jubileuszowej edycji konkursu "Człowiek bez barier 2007" - 6 listopada 2007 r.
 49. Wystąpienie RPO inaugurujące obrady VII Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej - 17 października 2007 r.
 50. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich przed Sejmem RP - 6 lipca 2007 r.
 51. Wystąpienie RPO podczas konferencji prasowej dotyczącej obchodów 20 Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem - 20 czerwca 2007 r.
 52. Wystąpienie RPO na konferencji: "The Trans - (re)-lation of Law and Laws". Mediation and Negotiations"(wersja polska) - 18 czerwca 2007 r.
 53. Wystąpienie RPO inaugurujące Konferencję Międzynarodowego Instytutu Arbitrażowo-Mediacyjnego "Ius et Lex": "Etyka, niezależność i bezstronność w postępowaniu arbitrażowym. Rzeczywistość czy fikcja?" - 14 czerwca 2007 r.
 54. Wystąpienie RPO przygotowane na seminarium: Świadkowie świadka, zorganizowanym przez KUL, z okazji dwudziestej rocznicy wizyty na tej uczelni Jana Pawła II: 5-6 czerwca 2007 r.
 55. Wystąpienie RPO podczas spotkania z prof. Nikiforosaem Diamandourosem, Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich - 30 maja 2007 r.
 56. Wystąpienie RPO na sesji inauguracyjnej seminarium Akademii Oświęcimskiej pt. "Auschwitz - znak pamięci, prawdy, pojednania" - 28 maja 2007 r.
 57. Tekst wystąpienia RPO wprowadzającego na konferencję "Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Rola mediów": 24-25 maja 2007 r.
 58. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich kończące konferencję "Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Rola mediów": 24-25 maja 2007 r.
 59. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich na pierwszym spotkaniu Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci - 27 kwietnia 2007 r.
 60. Wystąpienie RPO na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - 3 kwietnia 2007 r.
 61. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich inaugurujące Obchody Dnia Praw Człowieka - 9 grudnia 2006 r.
 62. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich na konferncji naukowej "Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa" - 7 grudnia 2006 r.
 63. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich inaugurujące VI Konwencję Ruchu przeciw Bezradności Społecznej" - 24 listopada 2006 r.
 64. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich inaugurujące Konferencję "Praca dzieci w indywidualnych gospodarstwach rolnych" - 24 listopada 2006 r.
 65. Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w konferencji: "Jawność życia publicznego w Polsce". Konferencja została zorganizowana pod patronatem RPO przez Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego - 3 listopada 2006 r.
 66. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich na inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie - 10 października 2006 r.
 67. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich inaugurujące Międzynarodową Konferencję w Radziejowicach "Migracja zarobkowa - przyczyny i skutki". - 4 paździenika 2006 r.
 68. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego na II Światowym Kongresie Częstochowian - 23 września 2006 r.
 69. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich przed Sejmem RP - 24 sierpnia 2006 r.
 70. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 22 sierpnia 2006 r.
 71. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego przed Komisją Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP - 18 lipca 2006r.
 72. Referat dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich z konferencji "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce" - 28.06.06r.
 73. Oświadczenie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich w/s Rezolucji Parlamentu Europejskiego - 22.06.06r.
 74. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich "Ombudsman a sądownictwo" na międzynarodowej konferencji europejskich ombudsmanów w Wiedniu. 11.06.06r.
 75. Oświadczenie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wolności zgromadzeń w związku z Paradą Równości i Paradą na rzecz Rodzin - 09.06.2006r.
 76. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich w trakcie debaty sejmowej na temat ochrony zdrowia - 07.06.2006r.
 77. "Dostęp do informacji publicznej jako gwarancja realizacji praw człowieka i obywatela" - wystąpienie dr Janusza Kochanowskieg, Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji naukowej pt. "Dostęp do informacji publicznej - rozwój czy stagnacja?". 06.06.2006 r.
 78. Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie lustracji - 05.06.2006r.
 79. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza Kochanowskiego na otwarcie konferencji "10 lat Biur Porad Obywatelskich. Od porady do działania". Warszawa, 01.06.2006r.
 80. Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich podczas inauguracji Konwersatorium Akademii Oświęcimskiej "Jan Paweł II - papież praw człowieka". Kraków - 27.05.2006r.
 81. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Janusza Kochanowskiego - Ogłoszenie VIII edycji Konkursu Pro Publico Bono na Najlepsze Dzieło Obywatelskie - 03.05.2006r.
 82. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Janusza Kochanowskiego na forum Zgromadzenia Ogólnego Naczelnego Sądu Administracyjnego - 24.04.2006r.
 83. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Janusza Kochanowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego - 05.04.2006r.
 84. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich wygłoszone po złożeniu ślubowania na posiedzeniu Sejmu w dniu 15.02.06 r.