PUBLIKACJE

Powrót kary sprawiedliwej

 

Janusz Kochanowski,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Fundacji "IusetLex"

Społeczeństwo, które nie wierzy już w znaczenie kar, nie wierzy również w wartość wolności. Musimy przemyśleć nasze kary, mając na uwadze wolność - powiedział Alain Peyrefitte, były minister sprawiedliwości Francji. Wypowiedź tę warto dzisiaj przemyśleć.

Trzy główne nurty odpowiedzialności karnej to:

  • sprawiedliwościowe jej rozumienie - opiera się na czynie i winie sprawcy, za które wymierzana jest kara, proporcjonalna do popełnionego przestępstwa,
  • podejście utylitarne - przedmiotem kary nie jest czyn, lecz człowiek, jej podstawą zaś nie tyle wina, ile ocena stopnia możliwego w przyszłości zagrożenia ze strony sprawcy. Tutaj proporcjonalna do czynu i winy kara przestaje mieć swój sens, zastępują ją środki zabezpieczające dostosowane do potencjalnego niebezpieczeństwa ze strony sprawcy,
  • abolicjonizm - negowanie sensu kary i prawa do jej wymierzania. Najbardziej znaną z jego postaci jest tzw. sprawiedliwość naprawcza. Niektórzy jej zwolennicy posuwają się tak daleko, że negują samo istnienie przestępstwa, widzą zaś wymagający rozwiązania konflikt, czemu ma służyć dyskurs lub mediacja, których celem ma być naprawa i pojednanie.

Niezależnie od tego, na ile te odmienne sposoby widzenia problemu są sobie przeciwstawne, a na ile komplementarne, każdy z nich zwraca uwagę na jeden z trzech węzłowych problemów odpowiedzialności karnej: popełniony czyn, osobę sprawcy oraz potrzebę innego rodzaju, bo nie tylko pasywnej odpowiedzialności za wyrządzone zło.

Nie ma tu miejsca na historyczne rozważania dotyczące wskazanych koncepcji, w każdym razie wszystkie występowały w nowożytnej teorii prawa karnego i to w przedstawionej kolejności.

Powrót retrybutywizmu

Nurty te występują też równolegle, wywierając wpływ na konkretny system prawny, w którym zależnie od klimatu filozoficznego i społecznego raz jeden, raz drugi wysuwa się na plan pierwszy. Jeśli więc w końcu XIX w. klasyczne pojmowanie odpowiedzialności ulegjo wpływowi myślenia prewencyjnego, tak sto lat później, w zupełnie zmienionych warunkach, dochodzi do procesu odwrotnego: powrotu retrybutywizmu. Odrodził się on w latach 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych, a następnie kilku innych państwach.

Spowodowane to było kilkoma czynnikami. Przede wszystkim złymi doświadczeniami prewencyjno-resocjalizacyjnej odpowiedzialności karnej. Następnie rezultatami empirycznych badań opublikowanych przez Roberta Martisona (1974 r.) w pracy "What Works?". Przebadał on ponad 200 różnych programów resocjalizacyjnych, aby w rezultacie orzec, że żaden z nich właściwie nie spełnił pokładanych nadziei. Powrotność do przestępstwa okazała się być od nich niezależna.

Wpływ miał także odmienny klimat filozoficzny, czego wyrazem było odejście od instrumentalnego traktowania sprawcy i dostrzeżenia w nim odpowiedzialnego podmiotu moralnego, którego godność człowieka i obywatela wymaga sprawiedliwej, proporcjonalnej do winy i przewidywalnej kary. Wiązało się to z rosnącym znaczeniem praw człowieka, wśród których właśnie godność zajmuje centralne miejsce. Nie bez wpływu pozostawała rosnąca popularność koncepcji społeczeństwa obywatelskiego oraz państwa prawa. Katalizatorem tych przewartościowań oraz rozwoju badań empirycznych i nauki prawa karnego był gwałtowny wzrost przestępczości W pewnym okresie wydatki na walkę z przestępczością były porównywalne z wydatkami Stanów Zjednoczonych na zbrojenia.

Artykuł Herberta Morrisa "Persons and Punishment" (1968) jest charakterystycznym przykładem zmieniającego się wówczas klimatu filozoficznego. Jak można w nim przeczytać: kara jest prawem przyrodzonym i niezbywalnym, a jej zakwestionowanie oznacza podważenie wszelkich praw i obowiązków moralnych.

Zasada proporcjonalności

Prawdziwie przełomowe znaczenie miał jednak raport Andrew von Hirscha: "Doing Justice" (1976) oraz wcześniejszy (1971) raport American Friends Service Committee "Strugggle for Justice". Ten ostatni zapoczątkował i intelektualny i społeczny ruch na rzecz kary sprawiedliwej i proporcjonalnej. Zasada proporcjonalności leżąca u podstaw retrybutywnego rozumienia odpowiedzialności sprawiła, że pojęcie sprawiedliwości stało się na powrót kluczowe w teorii wymiaru kary. Podobnie jak w klasycznym retrybutywizmie, wymóg proporcjonalnej i sprawiedliwej kary stawiany jest przed dążeniem do traktowania jej jako środka do zwalczania i zapobiegania przestępstwom. Z tego względu reakcja karna powinna traktować skazanego oraz potencjalnych przestępców jako podmioty moralne, tzn. posiadające zdolność ocen etycznych dotyczących dobrych i złych stron swoich czynów oraz dostosowania swojego zachowania do obowiązujących norm. Dowolność sędziowska w wyborze celów realizowana za pomocą wymierzanych sankcji powinna być ograniczona. Podobnie jak ingerencja państwa w życie skazanych.

Jakkolwiek współczesny retrybutywizm oznacza powrót do jego podstawowych założeń, to oczywiście w zmienionych politycznych i społecznych warunkach posługuje się zupełnie innymi kategoriami: demokracji i państwa prawa, liberalizmu komunitarnego, godności i wolności człowieka jako przyrodzonych i niezbywalnych praw jednostki. Od Kanta dzieli go całe doświadczenie współczesnej filozofii.

Od czasu prac H. Morrisa i A. von Hirscha wkład we współczesny retrybutywizm wniosło wielu znaczących teoretyków amerykańskich, brytyjskich, niemieckich i skandynawskich.

Retrybutywizm

To kierunek w prawie karnym, według którego istotą kary jest sprawiedliwa odpłata za wyrządzone zło; powinna być ona proporcj onalna do czynu i winy sprawcy.

Ich prace miały wpływ nie tylko na praktykę wymiaru kary, ale również reformę systemów odpowiedzialności karnej w niektórych stanach amerykańskich, jak Oregon i Minnesota oraz kilku państwach Europy Zachodniej, w szczególności Finlandii i Szwecji.

Sprawca jako podmiot odpowiedzialności

Choć w Europie istnieje jeszcze zwyczaj dystansowania się do retrybutywizmu jako zbyt prostego, żeby nie powiedzieć nieracjonalnego i społecznie bezużytecznego sposobu pojmowania funkcji kary, to wydaje się, że istnieją już przesłania do zmiany tego stanowiska.

Renesans retrybutywizmu w USA oparty został głównie na zmianie relacji do sprawcy jako podmiotu odpowiedzialności. Uznanie godności człowieka i równości za naczelną zasadę prawa - niepozwalającą traktować człowieka jako środka, ale cel sam w sobie - które wymagają równej kary za to samo oraz równego traktowania sprawcy i ofiary, było powodem powrotu do filozofii Kanta.

Tego rodzaju uznanie godności człowieka i równości wobec prawa jest obecnie zapisane w podstawowych aktach europejskich, takich jak Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2000), niedoszłym do skutku traktacie konstytucyjnym, wreszcie, co z naszej perspektywy jest nie mniej istotne, Konstytucji RP z 1997. Trudno przypuścić, aby pozostały one bez wpływu na tak ważny społecznie segment życia społecznego, jakim jest prawo i odpowiedzialność karna.

Symptomem zapoczątkowanego powrotu jest popularność koncepcji tzw. pozytywnej prewencji generalnej, według której celem kary jest umocnienie obowiązujących norm w świadomości społecznej i która jest niczym innym jak odmianą heglowskiej koncepcji zaprzeczenia zła i potwierdzenia dobra przez sankcję. Jest nią także rosnąca rola ofiary przestępstwa. Jeśli rzeczywiście chce się ją traktować poważnie, to trzeba wziąć i pod uwagę, że ofiara domaga się przede wszystkim sprawiedliwości, przez którą rozumie właśnie sprawiedliwość retrybutywną. Świadectwem tego rodzaju tendencji wydaje się być wreszcie Corpus Iuris, tj. kodeks zawierający przepisy mające na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, który stoi na stanowisku reirybutywizmu.

Przywrócenie ładu moralnego

Wzrost przestępczości w wielu krajach, zwłaszcza postkomunistycznych, oraz dysfunkcjonalność wymiaru sprawiedliwości stawia zadanie rewizji utartych poglądów i zużytych schematów. Skłania do powrotu do źródła, który jest podstawowa zasada porządku rzeczy, stanowiąca rodzaj prawa naturalnego lub wynalazku człowieka podobnego do wynalezienia koła, że zło powinno zostać ukarane, a dobro nagrodzone.

Zadaniem sprawiedliwej i proporcjonalnej do przestępstwa kary jest przywrócenie wiary w prawomocność naruszonych przez przestępstwo reguł (sprawiedliwość retrybutywną). Następnie wyrównanie wyrządzonej krzywdy, tak aby ten, kto dopuścił się przestępstwa i pogwałcił prawo, nie odnosił korzyści kosztem tych, którzy go przestrzegają (sprawiedliwość dystrybutywna). I wreszcie zabezpieczenie poprzez uniemożliwienie sprawcy popełnienia nowego przestępstwa, przynajmniej w okresie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności lub trwania środka zabezpieczającego.

Pierwszym celem odpowiedzialności karnej nie jest to, co na co dzień wydaje się najważniejsze, a mianowicie zwalczanie przestępczości Zabezpieczenie społeczeństwa przez uwięzienie sprawcy, podobnie jak odstraszenie potencjalnych sprawców przez tzw. prewencję generalną są również ważnymi celami Są to jednak cele dalsze, podporządkowane wymiarowi sprawiedliwej kary, której zadaniem jest właśnie przywrócenie ładu moralnego i odbudowa kapitału społecznego. Społeczeństwo nie może funkcjonować bez przewidywalnego przestrzegania ustalonych zasad, których naruszenie pociąga za sobą sankcje, o czym przypominamy sobie, kiedy porządek społeczny ulega skorodowaniu.

Autor jest kandydatem na rzecznika praw obywatelskich